+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
LEARNING & TRAINING

آموزش / کارگاه

آموزش مقدماتی و پیشرفته تفسیر MMPI3

خصائص مدیریتی و رهبری
خلاقیت / حل مساله
مدیریت خشم / استرس / اضطراب / تله های زندگی
مدیریت نارسایی تفکراتی، هیجانی و رفتاری
کار تیمی / روابط بین فردی
آشنایی و بهره مندی از ابزارهای سنجش در ارزیابی ها
مهارت مذاکره کنندگی

Human REsource HUB

خدمات منابع انسانی

کانون ارزیابی و توسعه مدیران
گزینش و پایش سرمایه انسانی
تدوین شاخص های شایستگی پست-شغل
انتصابات / جانشین پروری
طبقه بندی (غیرمهارتی) مشاغل
تطبیق شغل و شخصیت
هاب منابع انسانی / یکپارچه سازی

Screening & Assessment

ابزارهای سنجش / غربالگری

غربالگری آسیب های روانی شخصیت
غربالگری اختلالات روان و شخصیت
غربالگری آسیب های رفتار سازمانی
غربالگری شاخص های شایستگی
غربالگری نیازمندی آموزشی
غربالگری روحیه سازگاری

ثبت نام سنجش

برگزاری سنجش

 

“شاخص های بنیادین روان و شخصیت”

سنجش، ارزیابی و غربالگری آسیب شناسی

روانی شخصیت و تشخیص اختلالات مرتبط

گزارش پروفایل/نمودار مقیاس ها ...

گزارش پروفایل/نمودار مقیاس ها

گزارش پرونده سلامت فردی

گزارش کوتاه بالینی

گزارش تفصیلی بالینی

گزارش نیازسنجی آموزشی

گزارش شاخص های شایستگی فردی

گزارش سازمانی

استخراج شاخص های شایستگی ...

استخراج شاخص های شایستگی رفتاری عمومی و تخصصی و نیازمندی های آموزشی مبتنی بر غربالگری شاخص های بنیادین

شناسایی نیمرخ های آسیب های ...

شناسایی نیمرخ های آسیب های تفکراتی، هیجانی، رفتاری، جسمانی جنسیتی و پنج عاملی شخصیت

شناسایی شیوه‌های مقابله با بروز و شیوع آسیب تدوین اهداف، وظایف، رویکرد و روابط درمانی تبیین راهبردهای اثربخش درمان و مشاوره تعیین رویکرد درمان مبتنی برآموزشی شناسایی سبک‌های زندگی

فرم بازسازی شده سیاهه شخصیتی ...

فرم بازسازی شده سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ابزاری است که در حیطه های وسیعی به کار رفته و با استفاده از بازنگری داده محور و سازه محور از سیاهه ی اصلی با رویکرد آسیب شناسی روان و شخصیت به دست آمده است هدف اصلی از بازنگری، ارائه مقیاس های اصلی با اهمیت بالینی بوده و مهم تر این که؛ مانند نسخه های قدیمی، دارای همبستگی بین مقیاس ها نباشد.

 

فرآیند راه اندازی هاب سرمایه انسانی

پروژه های سازمانی

جذب، استخدام، مصاحبه، مشاهده و کارگاه_بازی

تطبیق شغل و شخصیت / تطبیق ویژگی های فرد با پست_شغل

آموزش و پژوهش و تولید علم و محتوا

پایش:: خصائص مدیریت و رهبری، استعدادیابی، میزان خلاقیت، میزان کار تیمی و حل مساله

مهارت آموزی:: مذاکره / مصاحبه / مهارت های بین فردی / تلفیق برنامه با انگیزه

تولید پرونده سلامت

تولید داشبورد مدیریتی_یکپارچگی داده های سرمایه انسانی

هوشمند سازی، معماری هوش تجاری و مانیتورینگ در سرمایه انسانی

کانون ارزیابی هوشمند

هاب سرمایه انسانی و غربالگری

طبقه بندی (غیرمهارتی) مشاغل

یک پارچه سازی سرمایه انسانی

گزینش و پایش

انتصابات جانشین پروری

آموزش اثربخش

تدوین ماتریس شاخص شایستگی شغلی

ارزیابی/تولید داده

شاخص های بنیادین روان و شخصیت بهزیستی روان و شخصیت

 استرس های فراشغلی و آسیب های مرتبط با خانواده

شاخص های شایستگی رفتاری و توسعه فردی

نیاز آموزشی فردی و جمعی در سازمان

مدل سازی سازمان سرمایه انسانی

مبتنی بر استاندارد جهانی

به کارگیری ابزارهای تحصیل داده های دارای روایی

مبتنی بر فناوری اطلاعات و تکنولوژی

 سامانه های سنجش هوشمند آنلاین، شاخص های پویا، انبارداده ها، داشبورد مدیریتی، هوش تجاری

تئوری ها علمی نظریه های پشتیبان اندازه گیری شاخص های شخصیت و شهرت مدار

رویکردهای آموزشی و رواندرمانی و مشاوره مستندسازی

گزارشات جامع آسیب شناسی _ سازمانی / شاخص های شایستگی

آیا در سازمان تحت امر شما این موارد انجام شده است؟ ... رهبران و مدیران سازمان ... کلیک کنید!

آیا برای تشکیل تیم های کاری به جهت مدیریت بهره ورانه، نقش فرد در تیم را غربالگری و داشبورد کرده اید!؟

آیا برای جانشین پروری در سازمان افراد را مورد پایش و غربالگری صنفی قرار داده اید!؟ آیا بانک اطلاعاتی جانشین پروری و داشبورد جانشین پروری دارید!؟

آیا داده های سالم مخزن استعدادها، در سازمان  تولید و داشبورد شده است!؟

آیا غربالگری شاخص های بهداشت و سلامت روان و شخصیت (شاخص های بنیادین روان و شخصیت افراد) انجام شده است!؟

آیا میزان اختلالات روان و شخصیت، فرااسترس های شغلی و مشکلات مبتلابه خانواده پرسنل، که باعث کاهش بهره وری سازمان می شود را پایش کرده اید!؟

آیا کانون ارزیابی هوشمند، در سازمان فعال شده است!؟

آیا غربالگری شاخص های شایستگی رفتاری و توسعه مدیران انجام شده است!؟ آیا در این خصوص داشبورد تولید شده است؟

آیا ویژگی های مدیریتی_رهبری، میزان خلاقیت و شاخص های خاص سرمایه انسانی در افراد سازمان ارزیابی شده است؟

آیا در سازمان نیازسنجی آموزشی انجام شده است؟ آیا داشبورد نیاز آموزشی تولید شده است!؟

آیا نظام انتصابات در سازمان مکانیزه شده است!؟

آیا داده های سرمایه انسانی به صورت سالم غربالگری شده است!؟

آیا نیازسنجی درمان های کلینیکال که مکمل طب کار است، مورد غربالگری واقع شده است!؟

آیا به پنل اختصاصی در یک سامانه هوشمند برای غربالگری سرمایه انسانی دسترسی دارید؟

مهم…. آیا در سازمان، پروژه تدوین شاخص های شغلی تهیه شده است؟

آیا همبستگی داده های سالم، ناشی از غربالگری سرمایه های انسانی در سازمان را با شاخص های تدوین شده پست_شغل، انجام شده است!؟

آیا می دانید چگونه می توانید، پروژه تطبیق شغل و شخصیت را در سازمان اجرا کنید!؟

در نهایت … آیا می دانید هاب سرمایه انسانی، راهی برای طبقه بندی مشاغل و عدالت درآمد کارکنان است!؟

برخی مشتریان و ذینفعان

مجله علمی

چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

یادگیری ورزشی برای مغز   مغز نیز مانند تمام نواحی بدن در نهایت شروع به زوال می کند. قدرت و استقامت شما ممکن است در دهه 20 سالگی به اوج خود برسد، اما ورزش منظم می تواند شما را تا دهه 70 سالگی در شرایط بدنی عالی نگه دارد. با این حال، در نهایت حتی برای افرادی که از...

چرا خواب می‌بینیم و معنای خواب ما چیست؟

چرا خواب می‌بینیم و معنای خواب ما چیست؟

خواب دیدن و رویا پردازی   اینکه چرا انسان ها رویا می بینند، یکی از سوالات بزرگ علوم رفتاری است. در حال حاضر، بسیاری از محققان بر این باورند که رویاپردازی باعث تثبیت حافظه و تنظیم خلق و خو می شود، فرآیندی که کمی شبیه درمان یک شبه است. اما این مزیتی نیست که همه به...

۱۲ نشانه عزت نفس سالم

۱۲ نشانه عزت نفس سالم

باور داشتن به ارزشمندی خود به عنوان یک انسان، منبع روانشناختی مهم و به طور کلی یک عامل بسیار مثبت در زندگی است که با موفقیت، روابط خوب و رضایت در ارتباط است. داشتن عزت نفس کم می تواند افراد را به سمت افسردگی سوق دهد، آن‌ها را از شکوفایی توانایی های بالقوه خود بازدارد،...