+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI) در اوایل دهه ۱۹۴۰ توسعه یافت و نسخه های بعدی آن در میان رایج ترین ابزارهای ارزیابی در روانشناسی باقی ماندند (به بن پورات، ۲۰۱۲؛ مارتین و همکاران، ۲۰۱۵ مراجعه کنید). طول عمر این آزمون تصادفی نیست، زیرا نویسندگان اصلی آن، هاتاوی و مک کینلی، این ابزار را نقطه شروعی برای بهبود مستمر می دانستند. در واقع، تلاش‌های اخیر برای به‌روزرسانی سنجش، پیشرفت‌های دانش علمی را از نظر ساختار مقیاس و آسیب‌شناسی روانی منعکس می‌کند (سلبوم، ۲۰۱۹). جدیدترین ویرایش‌های سنجش در MMPI-3 یافت می‌شود که یک نمونه هنجاری به‌روز شده است (جایگزین هنجارهای جمع‌آوری‌شده در اواسط دهه ۱۹۸۰) و افزایش پوشش ساختارهای مرتبط با ارزیابی شخصیت و آسیب‌شناسی روانی را ارائه می‌دهد(بن پورات و تلهگن، ۲۰۲۰a، b 2020).

 

خود اهمیتی و خودتردیدی MMPI-3

 

یکی از این سازه‌ها شامل باورهایی است که طبق آن فرد خود را دارای.استعدادها، توانایی‌ها و کیفیت‌های ویژه‌ای می‌داند که با مقیاس جدید خود اهمیتی MMPI-3 (SFI) اندازه‌گیری می‌شود. SFI که شامل ۱۰ آیتم می‌باشد، برای اندازه‌گیری.ظرفیت مثبت (PV)، توسعه داده شد.

SFI یکی از دو مقیاس خود گرا در MMPI-3 است. مورد دیگر، شک به خود (SFD)، از فرم بازسازی شده MMPI-2 (MMPI-2-RF؛ تلگن و بن پورات، ۲۰۰۸/۲۰۱۱) بازنگری.شد و شامل هفت مورد است که کمبود عزت نفس را اندازه می‌گیرد. در مطالعات طولی در مقیاس بزرگ، عزت نفس پایین پیش مرضی، علائم.افسردگی (اورث و همکاران، ۲۰۰۹) و اختلالات خوردن (سرورا و همکاران، ۲۰۰۳) را پیش بینی می‌کند. در واقع، نمرات MMPI-2-RF SFD به طور معناداری با اختلالات افسردگی (هابر و باوم، ۲۰۱۴؛ سلبوم و همکاران، ۲۰۱۲) و علائم اختلال خوردن (مارک و همکاران، ۲۰۱۴؛ مارتین-فرناندز و بن پورات، ۲۰۲۰) مرتبط است و یک مطالعه ارتباط معنی.داری بین نمرات MMPI-3 SFD و تشخیص اختلالات افسردگی و خوردن با اندازه اثر.متوسط ​​و کوچک را گزارش کردند (ویتمن و همکاران، ۲۰۲۰).

 

سوال کلیدی ما چیست؟

 

اضافه شدن SFI به MMPI-3 این سوال را ایجاد می.کند: آیا باورهایی که فرد دارای ویژگی های خاص است از احساس عزت.نفس متمایز است یا این دو انتهای متضاد یک بعد واحد هستند؟ اگر این دو مقیاس از نظر روان‌سنجی متمایز.باشند، باید الگوهای متمایزی از ارتباط با معیارها را نشان دهند. نمرات SFI باید قوی تر از نمرات SFD با PV مرتبط باشد، در.حالی که نمرات SFD باید بیشتر از امتیازات SFI با عزت نفس مرتبط باشد.

 

مطالعه ویتمن و بن پورات

 

مطالعه حاضر که توسط ویتمن و بن پورات انجام شده، به دنبال بررسی این بود که آیا دو مقیاس خودگرا MMPI-3، خود اهمیتی (SFI) و شک به خود (SFD)، ساختارهای متمایزی را با استفاده از معیارهای ظرفیت مثبت (PV)، عزت نفس، و خودشیفتگی بزرگ منشی و آسیب پذیر (GN و VN) نشان می دهند یا خیر.

همبستگی بین نمرات SFI و SFD معنی دار بود، اما به اندازه‌ای نیست که نشان دهد این مقیاس ها معیارهای متضاد یک ساختار واحد هستند. واریانس مشترک بین SFI و SFD احتمالاً با خودپنداره کلی توضیح داده می شود، یعنی اینکه افراد چگونه خود را می بینند و درک می کنند، در حالی که تفاوت ها احتمالاً ناشی از تمایز بین خود-اهمیتی و عزت نفس است (همانطور که SFI و SFD ارزیابی میکنند).

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل همبستگی با معیارهای خارجی نشان داد که نمرات SFI و SFD الگوهای متفاوت مورد انتظار در ارتباط با PV، عزت نفس، و GN و VN را نشان می‌دهند. یافته های قبلی گزارش شده توسط سلبوم (۲۰۲۰) از ساختار و استاندارد داخلی و اعتبار افزایشی مقیاس SFI پشتیبانی می‌کند. یافته‌های فعلی با یافته‌های سلبوم (۲۰۲۰) مطابقت داشت، که نتیجه‌گیری کرد که SFI اطلاعات منحصربه‌فردی مربوط به بزرگ‌نمایی را به MMPI-3 اضافه می‌کند. علاوه بر این، مطالعه فعلی پشتیبانی از اعتبار همگرای SFI را گسترش داد، زیرا این اولین مقاله بررسی شده برای بررسی ارتباط بین MMPI-3 SFI و IPC-7 PV بود، که هدف توسعه SFI را داشت. تجزیه و تحلیل با استفاده از دو معیار عزت نفس نیز پشتیبانی بیشتری از اعتبار سازه مقیاس SFD ارائه کرد. علاوه بر این، نتایج تحلیل‌های تسلط و رگرسیون نشان داد که SFI با بزرگ‌نمایی همراه است.

 

SFI و SFD چه چیزی به ما می‌گویند؟

 

از نظر معیارهای خودشیفتگی، نمرات SFI بر نمرات SFD در پیش بینی خودشیفتگی بزرگ منشی (GN) غالب بود در حالی که نمرات SFD به طور کلی بر نمرات SFI در پیش بینی خودشیفتگی آسیب پذیر (VN) غالب بود. این یافته‌ها نه تنها شواهد کمی برای متمایز بودن دو مقیاس MMPI-3 خود گرا ارائه می‌کنند، بلکه از قرار دادن این مقیاس‌ها در سازمان این سیاهه نیز پشتیبانی می‌نمایند. به طور خاص، SFI یک مقیاس مشکلات خاص بین فردی است که با آسیب شناسی روانی اصلی مرتبط با GN سازگار است: بزرگ نمایی، تسلط، و پرخاشگری ابزاری (میلر و همکاران، ۲۰۱۱). SFD، یک مقیاس درونی سازی مشکلات خاص است که با آسیب شناسی روانی مرتبط با VN سازگار است: احساس بی کفایتی، خودآگاهی، و عاطفه منفی (میلر و همکاران، ۲۰۱۱).

 

منبع:

Megan R. Whitman. Yossef S. Ben-Porath. Distinctiveness of the MMPI-3 Self-Importance and Self-Doubt Scales