+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

خلاصه مطالعه ای در مورد خود اهمیتی (SFI)

 

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا-۳ (MMPI-3) شامل دو مقیاس خودپنداره محور است: خود تردیدی (SFD)، معیار عزت نفس پایین، و خود.اهمیتی (SFI)، معیاری برای سنجش باورهایی بر این مبنا که فرد ویژگی‌ها و توانایی های خاصی دارد. تحقیقات گذشته نشان داده.است که SFD و SFI ساختارهای مرتبط اما متمایز را اندازه گیری می‌کنند.

مطالعهمورد نظر بر توضیح معنا و پیامدهای بالینی نمرات پایین SFI متمرکز بود. با استفاده از سه نمونه.بالینی (کلینیک خصوصی، سلامت روانی اجتماعی و کلینیک‌های عصب روان‌شناسی خصوصی)، بررسی شد.که آیا وجود نمرات پایین SFI قابل تفسیر (<39 T)، در زمینه افزایش SFD قابل تفسیر (۶۵ T)، با یافته‌های.MMPI-3 متمایز مرتبط است یا خیر. و اینکه آیا نمرات پایین SFI اطلاعات بالینی معنی‌داری.را در پیش‌بینی معیارهای فرا آزمون ارائه می‌دهد یا خیر.

یافته‌های معنادار سازگاری.در ارتباط با پیامدهای نمرات پایین SFI برای ارزیابی سازه‌های مرتبط با افسردگی و مشارکت اجتماعی به دست.آمد. علاوه بر این، طیف کامل نمرات SFI با تشخیص اختلال افسردگی و افکار.خودکشی همبستگی معنی‌دار و منفی.داشت، اما همبستگی بسیار کمی با اقدام به خودکشی و همبستگی غیرمعناداری با تشخیص‌های اضطراب اجتماعی یا اختلال شخصیت اجتنابی.داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک سلسله مراتبی نشان داد که نمرات SFI می تواند به طور معنی داری بر سایر.مقیاس های مرتبط MMPI-3 در پیش بینی اختلالات افسردگی تشخیص داده.شده پیشی بگیرد، البته با اندازه اثر کوچک.

 

مطالعه مورد بررسی

 

این مطالعه به بررسی معنا و پیامدهای بالینی نمرات پایین در مقیاسی می‌پردازد که برای اندازه‌گیری خوداهمیتی، یا باورهایی مبنی بر اینکه فرد دارای ویژگی‌ها و استعدادهای خاص است، کاربرد دارد.

 

تحقیقات اولیه در مورد خود اهمیتی

 

تحقیقات اولیه در مقیاس MMPI-3 SFI نشان داده است خود اهمیتی کم با عزت نفس پایین، که با مقیاس خود تردیدی (SFD) MMPI-3 اندازه گیری می شود، مرتبط بوده اما از آن متمایز می‌باشد. با این حال، نیاز به تحقیقات بیشتری برای راهنمایی تفسیر نمرات پایین SFI وجود دارد که منعکس کننده باورهای خود گزارش شده مبنی بر فقدان ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص فردی می‌باشد. مطالعه حاضر به دنبال کشف شبکه قانونمندی از امتیازات SFI در رابطه با سایر سازه‌های اندازه‌گیری شده توسط MMPI-3 و بررسی این است که آیا نمرات SFI می‌تواند از سایر مقیاس‌های مرتبط‌ MMPI-3 در پیش‌بینی معیارهای خارجی مربوط به خودکشی، افسردگی و اجتناب اجتماعی پیشی بگیرد یا خیر.

 

هدف از مطالعه حاضر

 

هدف از مطالعه حاضر توضیح شبکه قانونمند SFI با تمرکز بر نمرات پایین و گسترش نتایج حاصل از ویتمن و بن پورات (۲۰۲۱) با بررسی این موضوع است که آیا SFI اطلاعات بالینی را فراتر از آنچه توسط SFD ارائه می‌شود به دست می‌آورد یا خیر. این فرضیه مطرح شد که افرادی با پروفایلی شامل نمرات SFI پایین قابل تفسیر و افزایش نمرات بالینی در SFD، در مقیاس های مربوط به آسیب‌شناسی روانی افسردگی (به عنوان مثال، ضعف روحیه [RCd]،  عاطفه مثبت پایین [RC2]، و مقیاس RCd در زمینه SP) امتیاز بیشتری نسبت به افرادی که فقط SFD بالا داشتند، کسب خواهند کرد و نمراتی نشان دهنده مشارکت اجتماعی کمتر (به عنوان مثال، نمرات بالا در اجتناب اجتماعی [SAV] و عدم پیوندجویی [DSF] یا نمرات پایین در تسلط [DOM] و پرخاشگری [AGGR]) ایجاد می کنند.

 

تحلیل‌های اکتشافی

 

از آنجایی که این مطالعه برای اولین بار به طور مستقیم بر روی نمرات پایین SFI در زمینه بالینی متمرکز بود، این تحلیل‌ها اکتشافی بودند به این معنا که مقیاس‌های MMPI-3 را از حوزه‌های متعدد (بدکارکردی هیجانی، بین فردی و رفتاری) وارد مطالعه کردیم و فرضیه‌هایی پیشینی مبنی بر اینکه کدام مقیاس‌های ذکر شده خاص مربوط به افسردگی و مشارکت اجتماعی، در گروه‌ها متفاوت است، مطرح گردید.

 

علاوه بر این، ما به دنبال ارزیابی سودمندی بالینی نمرات SFI با تعیین این موضوع بودیم که آیا این مقیاس فراتر از سایر مقیاس‌های قبلی سیاهه، در پیش‌بینی معیارهای مربوط به افسردگی، خودکشی و مشارکت اجتماعی عمل می‌کند یا خیر. ما انتظار داشتیم که نمرات پایین SFI به طور معنی‌داری با هر یک از معیارهای موجود در این تجزیه و تحلیل‌ها مرتبط باشد، و نمرات SFI در پیش‌بینی این معیارها با حداقل اندازه‌های اثر کوچک، به صورت تدریجی به سایر نمرات مقیاس MMPI-3 اضافه شود.

 

 

منبع: معنی و پیامدهای بالینی نمرات کم خود اهمیتی MMPI-3. مگان آر. ویتمن، ویلیام ای. رایس، ویلیام اچ. منتون، دیوید ام. مک کورد و یوسف اس. بن پورات