+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

ساختار MMPI-3

 

MMPI-3 دارای ۱۰ مقیاس اعتبار و ۴۲ مقیاس محتوایی مرتب شده به صورت سلسله مراتبی است که شامل هر دو نسخه اصلاح شده مقیاس های MMPI-2-RF موجود و معیارهای جدید توسعه یافته است. اطلاعات دقیق در مورد توسعه MMPI-3 در راهنمای فنی MMPI-3 ارائه شده است (بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰b).

 

توسعه و اعتبارسنجی مقیاس MMPI-3 با MMPI-2-RF-EX

 

در طول توسعه MMPI-3، متخصصان و محققان یک فرم بازسازی شده‌ی توسعه یافته (MMPI-2-RF-EX)، که نسخه پیشرفته از MMPI-2-RF است اجرا کردند. این نسخه شامل ۷۲ مورد جدید و ۴۳ مورد اصلاح شده است که کاندیدای درج در سیاهه به روز شده می‌باشند. MMPI-2-RF-EX در نمونه‌های هنجاری مختلفی از جمله ارزیابی‌شوندگان سلامت روان، پزشکی قانونی، پزشکی و ایمنی عمومی، با بیش از ۸۰۰۰ پاسخ‌دهنده دانشجو و ۳۴۰۰ آزمون‌دهنده برای توسعه MMPI-3 به زبان انگلیسی-و اسپانیایی- اجرا شد. تمام آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده در راهنمای فنی MMPI-3  (بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰b) بر اساس اجرای MMPI-2-RF-EX در این نمونه ها است.

مجموعه ۴۳۳ موردی MMPI-2-RF-EX شامل مواردی است که از دو منبع گرفته شده است.

 

منبع اول

ابتدا، نویسندگان ۳۳۸ مورد از MMPI-2-RF را بررسی کردند و ۴۷ مورد را برای تجدید نظر به دلیل عبارت بسیار پیچیده یا نامناسب شناسایی کردند. نسخه های بازنویسی شده این موارد در یک نمونه دانشجوی کالج مورد آزمایش قرار گرفت (N = 552). در نهایت، نتایج نشان داد که چهار آیتم از نظر روان‌سنجی به خوبی موارد نوشته شده اولیه عمل نمی‌کنند و این موارد بازنویسی شده برای MMPI-2-RF-EX حفظ نشده‌اند.

 

منبع دوم

دومین منبع آیتم‌ها در MMPI-2-RF-EX مجموعه ای از موارد جدید بود که توسط نویسندگان آزمون بر اساس نظرات متخصصان و محققان MMPI-2-RF، مرور ادبیاتی که تست روانشناختی و مصاحبه های تشخیصی را پوشش می دهند و مروری بر ادبیات شخصیت و آسیب شناسی روانی به طور گسترده تر ایجاد شد. این فرآیند منجر به تولید ۱۳۵ آیتم آزمایشی جدید با پتانسیلی برای قرارگیری در MMPI-2-RF-EX شد. این آیتم ها در نمونه دانشجویی دیگر (N = 519) آزمایش شده، پس از آن ۹۵ مورد برای گنجاندن در MMPI-2-RF-EX حفظ شدند. بنابراین، MMPI-2- RF-EX شامل ۳۳۸ مورد اصلی و اصلاح شده MMPI-2-RF است که به دنبال آن ۹۵ مورد آزمایشی قرار دارند.

 

مطالعه هال و همکاران

 

هدف مطالعه هال و همکاران (۲۰۲۱) بررسی هم ارزی روانسنجی نمرات مقیاس MMPI-3 به دست آمده از MMPI-3 در مقابل MMPI-2-RF-EX می‌باشد. برای این منظور، ما میانگین نمرات و آمار اعتبار را برای نسخه هایی که در یک نمونه هر دو آزمون را تکمیل کرده بود، و همچنین همبستگی‌های آزمون-آزمون مجدد در نمونه مطالعه فعلی را با نمونه مقایسه‌ای که MMPI-2- RF-EX را دو بار تکمیل کرد، مقایسه کردیم. علاوه بر این، ما الگوهای همبستگی برای معیارهای فرا‌آزمون و نسخه های سنجش را با استفاده از همبستگی ستون-بردار مقایسه کردیم. به طور کلی، با استفاده از هر چهار معیار ما درجه بالایی از مقایسه‌پذیری را بین نمرات مقیاس پیدا کردیم.

 

مقایسه میانگین

نتایج مقایسه میانگین نمرات با فرضیه ما مطابقت داشت که نمرات در دو نسخه سنجش تفاوت معناداری نخواهند داشت. ما تفاوت های آماری معنی دار بسیار کمی پیدا کردیم که اکثریت آن ها از نظر کمی ناچیز بودند. هیچ تفاوتی به آستانه اندازه اثر متوسط نرسید. بیشترین تفاوت بین نمرات MLS بود که میانگین امتیاز T در هنگام امتیاز دهی از MMPI3 ، ۳٫۳ امتیاز کمتر بود. این داده دور از مرکز باید قبل از هرگونه نتیجه گیری، تکرار شود.

 

مقایسه‌های آزمون-آزمون مجدد

مقایسه‌های آزمون-آزمون مجدد نیز با فرضیه‌های ما سازگار بود. همبستگی در نمونه مورد مطالعه قوی بود، و درجه بالایی از هم ارزی بین همبستگی در نمونه مطالعه در مقابل نمونه مقایسه وجود داشت. در چندین مقیاس اعتبار و محتوایی از جمله Fs، FBS، L، NUC، BRF و CYN تفاوت های ناچیزی وجود داشت. بیشترین تفاوت در NUC بود، جایی که قدرت همبستگی بین آزمون‌های اجرا شده در دو جلسه در نمونه مورد مطالعه ضعیف‌تر بود.

 

به طور کلی، هیچ الگوی سیستماتیکی از تفاوت‌ در مقیاس‌ها وجود نداشت و اندک تفاوت‌های مشاهده‌شده، کوچک بودند. این یافته‌ها از فرضیه ما حمایت می‌کنند که نمرات به دست آمده از MMPI-3 و MMPI-2-RF-EX معادل هستند، زیرا ما هیچ کاهش معنی‌داری در همبستگی آزمون-آزمون مجدد بین نمونه‌های مطالعه و مقایسه پیدا نکردیم.

 

نتیجه گیری

 

در نهایت، هر دو نسخه MMPI-3 در مجموع الگوهای عملاً یکسانی از همبستگی‌ با معیارهای فراآزمون را نشان دادند، همانطور که توسط همبستگی ستون-بردار بالا در مقیاس‌های محتوایی نشان داده شد. حتی داده های پرت سطح پایین در این ارزیابی (به عنوان مثال، NUC)، همچنان همبستگی های ستون-بردار بالایی ایجاد می کنند، و تضعیف آن همبستگی های ستون-بردار احتمالاً میتواند به فقدان معیارهای همگرای معنی دار در میان معیارهای فراآزمون موجود نسبت داده شود. ما هیچ مدرکی دال بر تأثیر نسخه سنجش بر بزرگی ضریب اعتبار نیافتیم.

 

منبع:

Examining the Psychometric Equivalency of MMPI-3 Scale Scores Derived From the MMPI-3 and the MMPI-2-RF-EX. Jordan T. Hall , William H. Menton , William H. Menton , Yossef S. Ben-Porath.