+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

مقیاس گزارش دهی بیش از حد MMPI-3

اهداف اولیه برای توسعه MMPI-3 گسترش محتوای آیتم و به روزرسانی هنجار سنجش بوده.است (بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰a). جزئیات در مورد رویه ها برای دستیابی به این اهداف توسط بن پورات و تلگن (۲۰۲۰b) ارائه شده.است. به طور خلاصه، بررسی های اولیه منجر به تولید نسخه توسعه یافته ای از MMPI-2-RF (MMPI-2-RF-EX) شد.که شامل ۳۳۸ مورد MMPI-2-RF (43 مورد از آن‌ها ساده شده) می‌باشد. به علاوه ۹۵ آیتم آزمایشی.که برای گسترش دامنه محتوایی و رفع شکاف های موجود در مجموعه آیتم های ۲MMPI-2-RF تولید.شد.

از کتابچه توسعه یافته برای جمع آوری دو نمونه.هنجاری ملی جدید (یکی تست شده به زبان انگلیسی و دیگری با ترجمه اسپانیایی نسخه توسعه یافته) و چندین مجموعه داده های میدانی استفاده.شد. این داده ها نماینده موقعیت‌هایی بودند که در آن ابزارهای MMPI بطور معمول به کار برده.می‌شود. از داده های میدانی برای به روز رسانی مقیاس های موجود و توسعه مقیاس های جدید و از داده‌های جداگانه برای.انجام تحلیل‌های اعتبارسنجی گسترده.گزارش‌شده در راهنمای فنی MMPI-3  (بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰b)، استفاده.شد.

برای ارزیابی گزارش دهی بیش از حد، سه شاخص MMPI-2-RF ، پاسخ‌های نادر (F)، پاسخ‌های آسیب‌شناسی روانی نادر (Fp)، پاسخ های جسمانی نادر (Fs) – با استفاده.از نمونه هنجاری جدید برای F، نمونه های سلامت روان برای Fp، و نمونه های پزشکی برای Fs به روز شد. مقیاس اعتبار علائم (FBS) و مقیاس سوگیری پاسخ (RBS) بدون تغییر به MMPI-3 منتقل شدند.

 

مطالعه MMPI-3 بر روی نمونه پزشکی قانونی

هدف از این تحقیق بررسی کاربرد مقیاس‌های گزارش.دهی افراطی MMPI-3 در شرایط کم توانی پزشکی قانونی بود.

 

روش

شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل ۶۱۱ ارجاع ناتوانی غیر مرتبط با آسیب.سر بودند. نمونه نهایی شامل ۵۵۰ شرکت.کننده (۵۴٫۷٪ مرد، ۴۵٫۳٪ زن) پس از حذف ۶۱ نفر بود.

 

ابزار سنجش

شرکت کنندگان یک باتری آزمایش جامع را تکمیل کردند که شامل.تست‌های عصب شناختی، سیاهه‌های شخصیت و آسیب‌شناسی روانی، و آزمون‌های اعتبار عملکرد (PVTs) بود.

 

بحث

هدف از این مطالعه ارائه اطلاعات (فراتر از داده های گزارش شده در راهنمای فنی MMPI-3 [بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰b]) در مورد کاربرد.مقیاس‌های گزارش‌دهی افراطی بازنگری و تجدید نرم شده در نمونه‌ای از مدعیان ناتوانی پزشکی.قانونی بود. ابتدا، بررسی کردیم که آیا نمرات مقیاس های گزارش.دهی افراطی MMPI-3 با شاخص‌های فوق‌آزمون تثبیت.شده گزارش‌دهی افراطی مرتبط هستند یا خیر. الگوی همبستگی ها به طور کلی با فرضیه های ما هماهنگ است.

نتایج با ادبیات قبلی که نشان می‌داد MMPI-2-RF Fs، FBS ، و RBS بطور ویژه به تمارض اختلال عملکرد شناختی-عصبی (تارسکاواج و همکاران، ۲۰۱۳؛ ویگانت و همکاران، ۲۰۱۱) و تظاهرات جسمانی جعلی (سلبوم و همکاران، ۲۰۱۲) حساس هستند، سازگار بود. این نویسندگان گزارش دادند که RBS با نشانگرهای شکایات شناختی و عصبی ساختگی و Fs به طور ویژه با تمارض جسمانی (مانند مشکلات شناختی) مرتبط بود و FBS منعکس کننده علائم تمارض جسمانی بود که ممکن است به صورت شکایات شناختی اغراق آمیز ظاهر شوند.

 

تمارض به اختلال عملکرد عصبی-شناختی

مقیاس MMPI-3 F نیز عملکرد خوبی داشت. در واقع، ویگانت و همکاران (۲۰۱۱) دریافتند که F و RBS بهترین عملکرد را در پیش‌بینی تمارض به اختلال عملکرد عصبی-شناختی (MND) در نمونه‌ای از مدعیان آسیب شخصی و ناتوانی داشتند.

همانطور که انتظار می رفت، Fp عملکرد خوبی نداشت چرا که ویژگی‌های تقاضا در این محیط مدنی، بر آزمون‌شوندگان تأثیر می‌گذارد تا «آسیب دیده عمل کنند». این مورد معمولاً در گزارش بیش از حد علائم اختلالات خلقی و اضطرابی، علائم جسمی و اختلالات عصبی-شناختی به جای آسیب شناسی روانی شدید آشکار می‌شود (لارابی، ۲۰۰۳؛ ویگانت و همکاران، ۲۰۰۷). این موضوع با یافته های قبلی برای  MMPI-2-RF Fp در شرایط مشابه سازگاری داشت (اینگرام و ترنس، ۲۰۱۶).

 Fs و FBS در طبقه بندی تمارض به اختلال عملکرد عصبی-شناختی (MND) عمدتاً به طور مشابه عمل کردند، اگرچه در مقایسه با RBS حدودا اثر گذاری کمتری داشتند. این مسئله ممکن است، تا حدی، منعکس کننده این واقعیت باشد که ابزارهای خارجی استفاده.شده برای ایجاد گروه‌های معیار، بیشتر متمرکز بر علائم مرتبط با عصب-شناختی بود تا دردهای جعلی و سایر علائم خاص جسمانی.

 

کاربرد عملی گزارش دهی افراطی MMPI-3

نتایج این مطالعه دارای مفاهیم عملی برای استفاده از  مقیاس‌های گزارش دهی افراطی MMPI-3 است. با توجه به ارتباط F با هر دو آزمون اعتبار علائم و عملکرد، مقیاس F یک شاخص کلی از گزارش دهی افراطی.است. با در نظر گرفتن اینکه Fp برای تشخیص گزارش دهی بیش از حد آسیب شناسی روانی شدید طراحی شده.است، این مقیاس به طور کلی با محیط مدنی پزشکی قانونی ارتباط کمتری دارد به جز در ارزیابی هایی که شاکیان ادعای PTSD می‌کنند. علاوه بر این، Fs و FBS شاخص های قوی برای شکایات جسمی.اغراق آمیز و علائم شناختی هستند.  RBSدر این مطالعه به عنوان موثرترین شاخص اولیه نشان دهنده شکایات شناختی افراطی بود.

منبع:

بررسی مقیاس های گزارش دهی بیش از حد  MMPI-3در نمونه ناتوانی پزشکی قانونی.جسیکا ال. تیلیکی، راجر او. جرویس و یوسف اس. بن پورات.