+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

درباره ابزارهای سنجش و غربالگری شخصیت مینه سوتا. MMPI2-MMPI-3

مجموعه ابزارهای سنجش موسوم به “سیاهه چند وجهی شخصیت مینه سوتا” سوای نسخه­هایی که منتشر شده است مجموعا برای ارزیابی؛ میزان بهداشت و سلامت روان، نوع آسیب شناسی روان و محدوده­ی وجود یا بروز زمینه اختلال­های روان و شخصیت استفاده می‌شوند. طیف از بهزیستی تا...