+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

واژه نامه MMPI2RF

برای جستجو در واژه نامه کلیدواژه ی خود را در کادر زیر وارد کنید

تجربه­های عجیب و غریب Aberrant Experiences (RC8)
فحاشی  Abusiveness
از لحاظ تحصیلی مستعد  Academically Talented
در دسترس Accessible
صحت Accuracy
برون­ریزی Acting Out
هیجان­پذیری Activation (ACT)
ابزارهای تکمیلی روان­سنجی Additional Psychometric Instruments
شاخص­های مطلوب Adequate Measures
آسیب‌شناسی روانی نوجوانی Adolescence Psychopathology
نظریه­های پیشرفته سؤال- پاسخ Advanced Item-Response Theories
مخاطره­آمیز Adventure
علایق ادبی- زیباشناسی Aesthetic-Literary Interests (AES)
اندازه­ متراکم Aggregate Measure
پرخاشگری Aggression
ترس­ از مکان­های باز Agoraphobia
برنامه‌های درمان سوء استفاده از دارو و الکل Alcohol and Abuse Drug Treatment Programs
ابهام Ambiguity
سربازان آمریکایی خارج از کشور American Soldiers Overseas
استعداد خشم Anger Proneness (ANP)
تمایلات مرتبط با خشم Anger-Related Tendencies
فقدان احساس لذت Anhedonia
سنجش روانسنجی و انسان‌سنجی Anthropometric and Psychometric Assessment
داروهای ضدروان­پریشی Antipsychotic Medications
رفتار ضداجتماعی Antisocial Behavior (RC4)
اضطراب Anxiety (AXY)
آسیب­شناسی روانی مرتبط با اضطراب Anxiety-Related Psychopathology
توصیه درمانی متناسب Appropriate Treatment Recommendation
مجادله­گرایی Argumentative
آزمون‌های تداعی Association Tests
فرض نمودن نقش مریض Assume the Sick Role
توهمات دیداری و شنیداری Auditory and Visual Hallucinations
اجتناب از مسئولیت­پذیری قانونی Avoidance of Legal Responsibility
جمله­بندی غیرماهرانه Awkward Wording
مبتنی بر سازه Based on Construct
توصیف­گرهای بنیادی Basic Descriptors
مقیاس‌های اصلی Basic Scales
ترس­های محدودکننده رفتار Behavior-Restricting Fears (BRF)
بیلیویو Bellevue
سرزنش Blame
سازه­های وسیع Broades Constructs
غرق شدن در خویشتن Brooding
سیاهه روانشناختی کالیفرنیا California Psychological Inventory (CPI)
نمی‌توانم بگویم Cannot Say (CNS)
وارسی دقیق Careful Examination
جزئیات دقیق Carefully Elaborations
بی­دقت Careless
آزمون شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

Cattell’s 16 Personality Factors Test (16PF)

فهرستی از عوارض روانشناختی Checklist of Psychological Symptoms
فهرست مشاهده رفتاری Cheklist
بچه­گانه Childish
مؤسسه عصب‌شناسی و روانشناسی کودک Children’s Institute for Neurology and Psychology
مراجع Client
معاینات بالینی Clinical Examinations
گروه بالینی Clinical Group
مقیاس­های بالینی Clinical Scales
اهمیت بالینی Clinical Significance
عوارض بالینی Clinical Symptoms
پیش­بینی آماری در مقابل پیش­بینی بالینی Clinical Versus Statistical Prediction
منابع مرتبط با زمینه­های بالینی Clinically Relevant Sources
اهمیت شخصیت­شناسی- بالینی Clinical-Personalogical Significance
شکایات شناختی Cognitive Complaints (COG)
همبودی Comorbidity
مقیاس­های محتوایی مؤلفه­ای Component Content Scales
محورهای ترکیبی Composite Axises
فهم و تفسیر محتوای سؤال از دیدگاه نوجوان Comprehension and Interpretation for the Content of the Item as Adolescent Point of View
مفهومی Conceptual
دامنه اطمینان Confidence Range
محیط خانوادگی عاری از تعارض Conflict-Free Family Environment
روابط درون­­فردی تعارض­آمیز Conflictual Interpersonal Relationship
گمگشتگی Confused
شعور Confusion
سازه­محور Construct Oriented
روایی سازه Construct Validity
سؤال­های مبتنی بر سازه Construct-Based Items
عدم پاسخدهی محتوایی Content Nonresponsiveness
مقیاس­های محتوایی Content Scales
روایی محتوایی Content Validity
تصحیح Correct
مقیاس اصلاح Correct Scale
برنامه‌های اصلاحی و بازپروری نوجوانان بزهکار Correctional and Rehabilitation of Juveniles Delinquency Programs
روایی ملاکی Criteria Validity
گروه معیاری Criterion Group
تفسیر معطوف به روایی ملاکی Criterion Validity-Focused Interpretation
آلفا کرانباخ Cronbach Alpha
روایی عرضی Cross Validity
روایی فرهنگی Cultural Validity
بدبینی Cynicism (RC3)
داده­محور Data Oriented
برنامه‌های درمانی روزانه Day Treatment Programs
دقت Delicacy
ضعف روحیه Demoralization (RCd)
انکار نمودن نواقص جزئی Denying Minor Faults
تنوع توصیف­گرایی Descriptively Diverse
توصیف­گرها Descriptors
طراحی Designation
رهنمودهای جزئی­نگر Detailed Guidelines
تأخیر‌افتادگی در رشد Developmental Delay
دوره تحولی Developmental Period
تحولی نامناسب Developmentally Inappropriate
تشخیص تمارض Diagnosis of Malingering
تشخیص Diagnostic
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
سیستم­های طبقه­بندی تشخیصی Diagnostic Classification Systems
روایی تشخیصی Diagnostic Validity
مخزن سؤال مرتبط با اطلاعات بالینی و تشخیصی Diagnostically and Clinically Information Item Pool
روایی تفکیکی Differential Validity
مشکلات تمرکز حواس Difficulties Concentrating
بُعد Dimension
عدم پیوندگرایی Disaffiliativeness (DSF)
بی­مسئولیتی Disconstraint
سؤال­های تمیزدهنده Discriminating Items
شاخص تمیز Discrimination Index
سازمان­نایافتگی تفکر Disorganized Thinking
نادیده گرفتن Disregard
تمایزیافتگی Distinctiveness
سؤال­های پیشنهادی متنوع Diverse Candidate Questions
نمونه­گیری محتوایی متنوع Diverse Content Sampling
سرگیجه Dizziness
سابقه مستند Document History
نارسایی Dysfunction
هیجان­های منفی مختل­کننده Dysfunctional Negative Emotions (RC7)
مساوات­گرایی Egalitarianism
ارزش ویژه Eigen Value
اختلالات هیجانی Emotional Disorders
بی­ثباتی هیجانی Emotionally Unstable
تجربی Empirical
رویکرد تجربی Empirical Approach
همبسته­های تجربی Empirical Correlates
کلیدگذاری تجربی Empirical Keying
روایی تجربی Empirical Validity
خطای اندازه­گیری Error of Measurement
سرخوشی Euphoria
ارزیابی ثبات Evaluation of Stability
مدل تشدید Exacerbation Model
اغراق­آمیز Exaggerate
گرایش‌ اغراق‌آمیز Exaggerate Tendency
معاینه Examination
پاسخدهی افراطی شبه­تصادفی Excessive Quasi-Random Responding
تحریک­پذیری Excitability
معیار خروج Exclusionary Criteria
تجربه تحریک­پذیری اوج­یافته Experiences of Heightened Excitation
نسخه آزمایشی بزرگسالان Experimental Adult Version
روش‌های روانشناختی–آزمایشگاهی Experimental- Psychological Methods
همپوشی زیاد سؤال­ها Extensive Items Overlap
رویکرد بیرونی External Approach
همبسته­های بیرونی External Correlates
انگیزه بیرونی External Motive
روایی بیرونی External Validity
ملاحظات فراتر از آزمون Extra-Test Consideration
یافته­های فراتر از آزمون Extra-Test Finding
سیاهه شخصیتی آیزنک Eysenck’s Personality Inventory (EPI)
F پشتیبان F Back
غیرواقعی Fabricate
روایی ظاهری Face Validity
اختلالات ساختگی Factitious Disorders
عامل Factor
روایی عاملی Factor Validity
نشانگان جعلی Fake Symptomes
بدنمایی Faking Bad
خوب­نمایی Faking Good
مشکلات خانوادگی Family Problems
مطلوب Favorable
احساس بیگانگی Feeling of Alienation
احساس بی­مصرفی Feeling Useless
نسخه نهایی Final Version
روایی صوری Formal Validity
برقراری روابط بین­فردی نزدیک Forming close relationship
شکننده Fragile
شکایات گوارشی Gastrointestinal Complaints (GIC)
پرسشنامه سلامت عمومی General Health Questionnaire (GHQ)
احساس تعمیم­یافته ناتوانی جسمانی Generalized Sense of Physical Debilitation
معرفه‌های جغرافیایی Geographical Representation
تسلیم­شدگان Giving Up
نسخه طلایی Golden Version
هنجارهای کلاسی Grade Norms
بزرگ­منشی Grandiose
لجاجت­ها Grudges
سرسختی Hardiness
شکایات سردرد Head Pain Complaints (HPC)
درماندگی- ناامیدی Helplessness/Hopelessness (HLP)
سلسله­مراتبی Hierarchical
مقیاس­های سطح بالاتر Higher-Order Scales
روان­تنی Hypochondriasis
فعالیت­گرایی هیپومانیک Hypomanic Activation (RC9)
عقاید آزار و گزند Ideas of Persecution (RC6)
شناسایی Identify
گمگشتگی هویت Identity Confusion
شکل‌گیری هویت Identity Formation
روش­های تصویری تفسیر نمرات Illustrate Procedures for Interpreting Scores
نشانه­های متمایزکننده مهم Important Distinctive Features
ناتوانی در تصمیم­گیری Incapable of Making Decisions
روایی افزایشی Incrimidental Validity
استقلال Independence
شاخص Index
رویکرد استقرائی- قیاسی Inductive-Deductive Approach
ناکارآمدی Inefficacy (NFC)
احساس حقارت Inferiority
پاسخ­های آسیب­شناسی روانی نامتداول Infrequent Psychopathology Responses (Fp)
پاسخ­های نامتداول Infrequent Responses (F)
پاسخ­های جسمانی نامتداول Infrequent Somatic Responses (Fs)
سازگاری نامتداول Infrequently Adjustment
کنجکاوی Inquisitiveness
ناامنی Insecurity
محدودیت­های ذهنی Intellectual Limitations
نیت Intentionality
ضریب تجانس درونی Internal Consistency Coefficient
همبستگی درونی Internal Correlation
انگیزه­های درونی Internal Motives
روایی درونی Internal Validity
کارکردهای بین­فردی Interpersonal Functioning
منفعل­گرایی بین­فردی Interpersonal Passivity
پرخاشگری درون­شخصی Interpersonally Aggressive
تفسیرپذیری Interpretable
دامنه­های تفسیری Interpretive Ranges
ترساندن دیگران Intimidating Others
پیچیدگی‌های درون‌زاد Intrinsic Complexities
هیجان­های مثبت پایین- درون­گرایی Introversion/Low Positive Emotionality
سیاهه Inventory
حرکات غیرارادی Involuntary Movement
سیاست جایگزینی سؤال Item Assignment Policy
دپارتمان مشترک روانشناسی و انسان‌شناسی Joint Department of Psychology and Anthropology
مشکلات سلوکی نوجوانی Juvenile Conduct Problems (JCP)
روایی عوارض نامتداول Lack of Symptoms Validity (Fbs)
فقدان انگیزش برای تغییر Lacking Motivation for Change
سازه مکنون Latent Construct
توانایی­ رهبری Leadership Capabilities
دروغ Lie
دروغ­یابی Lie Detector Test
حیطه­های محدود Limited Domains
بار عاملی Load Factor
روایی منطقی Logical Validity
رویکرد محتوایی- منطقی Logical-Content Approach
هیجان­های مثبت پایین Low Positive Emotions (RC2)
هسته اصلی Main Core
بحران­های خفیف و شدید Major and Minor Crises
اختلالات روانپزشکی عمده Major Psychiatric Disorders
آسیب­شناسی روانی عمده Major Psychopathologies
ناخوشی Malaise (MLS)
دفترچه فنی Manual
مقیاس مردانگی- زنانگی Masculinity/Feminity Scale
فرایندهای رسش­یافتگی Maturational Processes
سنجه­ها Measures
علایق مکانیکی- جسمانی Mechanical-Physical Interests (MEC)
مشکلات پزشکی Medical Problems
ظرفیت ذهنی Mental Capacity
تیرگی ذهنی Mental Dullness
خدمات بهداشت روانی Mental Health Facilities
آمایه ذهنی Mental Set
روش شناسایی تمیزدهنده سؤال­ها Method of Identifying Discriminating Items
روش­شناختی Methodological
هوش نظامی Military intelligence
سیاهه چندمحوری بالینی میلون Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI)
مینه­پُلیس Minnepolis
سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا- نوجوان Minnesota Multiphaic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A)
سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)
مقیاس­های بالینی بازسازی­شده سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Clinical (MMPI-2RC)
فُرم بازسازی­شده سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه­سوتا-۲ Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form (MMPI-2RF)
مدل خُلق Mood model
پرسشنامه شخصیتی چندبُعدی Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ)
ترس­های چندگانه مشخص Multiple Specific Fears (MSF)
کمیسیون تحقیق ملی National Research Commission
آزمون هوش نیروی دریایی Navy Intelligence Test
هیجان­های منفی- روان­نژندی Negative Emotionality/Neuroticism
تأثیر منفی گروه همسال Negative Peer-Group Influence
سیاهه پنج عاملی NEO NEO Five-Factor Inventory (NEOFFI)
فرایندهای عصبی Neural Processes
شکایات عصب­شناختی Neurological Complaints (NUC)
ارزیابی­های عصب­شناختی Neurological Evaluations
عصب‌شناس Neurologist
عصب­شناسی Neurology
روانشناسان عصب­نگر Neuropsychologists
روانشناسی عصب‌نگر Neuropsychology
سه عنصری روان­نژندی Neurotic Triad
پاسخ­های کلیشه­ای موافق­پذیری در برابر مخالف­پذیری Non Acquiescent Versus Counter-Acquiescent Responses Stereotypy
آشفتگی روانشناختی نامشخص Nonspecific Psychological Distress
جمع‌آوری داده‌های هنجاری Normative Data Collection
گروه هنجاری Normative Group
بی­حسی Numbness
شاخص عینی سنجش Objective Assessment Measure
گروه هدف Objective Group
وسواس­گونه­ای Obsessively
پرخاشگری تجاوزگرانه Offensive Aggression
نسخه اصلی Original Version
بیانات منسوخ شده Outdated Expressions
گزارش افراطی Over-Reporting
مدیریت درد Pain Management
مشکلات مرتبط با درد Pain- Related Difficulties
منفعل Passive
کودک‌شناسی- آسیب‌شناختی Pathological-Pedagogy
نمرات درصدی Percentile Scores
عملکرد Performance
گزند و آزار Persecution
برگه داده­های شخصی Personal Data Sheet
سازه‌های شخصیتی Personality Constructs
آسیب­شناسی شخصیت Personality Pathology
مقیاس­های شخصیتی منتشرشده Personality Published Scales
بُعد پنهان نافذ Pervasive Latent Dimension
بدکاری بدنی Physical Functional
جسمانی­شدن Physical latest
نسخه مقدماتی Pilot Version
فلج­اطفال Poliomyelitis
مراجع قدرت Positions of Authority
موضوع احتمالی Possible Theme
اختلال فشار روانی پس از سانحه Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
توانایی‌های بالقوه Potential Abilities
آمادگی Predisposition
آشفتگی­های بحران­زای پیشین Pre-Traumatic Distress
تجارب بالینی پیشین Previous Clinical Experiences
مدرسه خصوصی Private School
ناظر Proctor
فرم­های معاینه روانپزشکی Psychiatric Examination Forms
موقعیت‌های روانپزشکی، بالینی و مشاوره Psychiatric, Clinical and Counseling Settings
روان­تحلیلگری Psychoanalysis
نیاز روانزاد Psychogenic Need
سنجش روانشناختی Psychological Assessment
آشفتگی روانشناختی Psychological Disturbance
ارزیابی روانشناختی Psychological Evaluation
معنای روانشناختی سؤال Psychological Meaning of the Item
نیمرخ روانشناختی Psychological Profile
تعمق­گرایی روانشناختی Psychological Speculation
یافته­های روانسنجی Psychometric Findings
استانداردهای روانسنجی Psychometric Standards
سیاهه روان‌نژندی Psychoneurotic Inventory
آسیب­شناسی روانی Psychopathology
شبه­جسمانی Psychosomatic
روان­پریشی Psychotic
عوارض روان­پریشی Psychotic Symptoms
روان­پریشی Psychoticism
بلوغ Puberty
سؤال­های بحث­برانگیز Questionable Items
تجربه­گرایی افراطی Radically Empirical
تصادفی Random
طبقه­ای سهمی Ratio Stratify
رویکرد منطقی Rational Approach
فهم خواندن Reading Comprehension
سرکشی Rebelliousness
منحنی ویژگی عملیاتی دریافتگر Receiver Operating Characteristic Curve (ROC)
نقاط بُرش توصیه­شده Recommended Cut Offs
بیانات رهنمودشده تفسیری Recommended Interpretive Statements
آرامش­سازی Relaxation
همکاران پژوهشی Research Assistants
کمیته استانداردسازی مجدد Restandardization Committee
کمیته طرح استانداردسازی مجدد Restandardization Project Commitee
اجتناب از آسیب­دیدگی Risk-Averse
ابزار اکتشافی بنیادی روسولیمو Rossolimo’s Main Heuristic Instrument
نشخوار ذهنی Ruminations
ساختارسازی مقیاس Scale Construction
اثر وابستگی مقیاس Scale Dependent Impact
مدل اثر زخم Scar Model
مدرسه­محور School Based
روش علمی- دانشگاهی Scientific-Academic Method
غربالگری Screening
هوش امنیتی Secure Intelligence
ارزیابی خویشتن Self Appraisal
خودآشکارسازی Self- Disclosure
خودپست­انگاری Self- Disparagement
خودافشایی Self Presentation
خودمرجع Self Referential
خوداتکایی Self- Reliance
خودگزارشی Self- Report
خودهوشیاری Self-Conscious
خودتحقیری Self-Degration
خودتردیدی Self-Doubts
خودمراقبتی Self-Protection
سیاهه­های خودگزارشی شخصیت Self-Report Personality Inventories
هیجان­خواهی Sensation- Seeking
احساس بیماری Sense of Patient
حساسیت Sensitivity
تجربه حسی Sensory Experience
احساسی Sentience
سنجش مجزایی Separate Assessment
زبان جنسیتی Sexist Language
کمرویی Shyness (SHY)
اختلالات شدید روان­شناختی Significant Psychological Disorders
اجتناب اجتماعی Social Avoidance (SAV)
درونگرایی اجتماعی Social Intervention
شکایات جسمانی Somatic Complaints (RC1)
ویژگی­های مطلوب روانسنجی Soundness of Psychometric Propertieses
برنامه‌های مدارس ویژه Special Schools Programs
رهنمود ویژه­ تفسیری Specific Interpretive Recommendation
وضوح­گرایی Specifity
مدل طیف Spectrum Model
ضریب ثبات Stability Coefficient
خطای استاندارد اندازه­گیری Standard Error of Measurement
نسخه استاندارد Standard Version
استاندارد‌سازی سنجش آسیب‌شناسی روانی نوجوانان Standardize the Assessment of Adolescents Psychopathology
بیانیه Statement
روش‌های آماری انسان‌سنجی Statistical Methods Anthropometric
هوش استراتژیک Strategic intelligence
مدیریت فشار روانی Stress Management
فشار روانی- نگرانی Stress/Worry (STW)
رخدادهای پُرفشار زندگی Stressful Life Events
آزمودنی Subject
سلطه­پذیر Submissive
سوء مصرف مواد Substance Abuse (SUB)
مقیاس­های اصلی Substantive Scales
تفسیر مقیاس­های اصلی Substantive Scales Iinterpretation
عقاید مرگ- خودکشی Suicidal/Death Ideation (SUI)
مقیاس­های تکمیلی Supplement Scales
آسیب­پذیری سربازان خط مقدم Susceptibility of Front-Line Soldiers
مظنون­گرایی Suspiciousness
گالوانومترروانی sychogalvanometer
نشانه Symptom
تشدید عوارض Symptoms Incentive
عارضه هدف Target Disorder
زمینه­های فنی آزمون Technical Domains of Test
نسخه آزمایشی پرسشنامه برای نوجوانان Teenager’s Questionnaire Experimental Version
تلخی ­خُلقی Temper Tantrums
آزمون Test
راهبرد ساختارسازی آزمون Test Construction Strategy
آزمونگر Tester
آزمودن Testing
زمینه آزمودن یا سنجش Testing or Assessment Context
روایی آزمون Testing Validity
آزمون- بازآزمون Test-Retest
مجموع تعداد پاسخ­های نمره­گذاری نشده The Count of the Number of Unscorable Responses
پویایی آزمون­های شخصیتی با ساختار The Dynamics of Stuctured Personality Tests
لیستی از عوارض مشهود اختلال هیجانی The lists of Know Symptoms of Emotional Disorder
طرحی برای مطالعه روح کودک The Plan for the Study of the Child’s Soul
بازسازی روحیه The Restoration of Morale
نگرانی در مورد نُرم نوجوانی The Worried About Adolescent Norm
رویکرد نظری Theoretical Approach
اختلالات تفکر Thought Disorders
فشار زمانی Time Pressure
واکنش فشار روانی بحران­زا Traumatic Stress Reaction
درمان Treatment
برنامه­ریزی درمانی Treatment Planing
سوراخ کردن جمجمه Trepanation
تناقض پاسخ­های همتا True Responses Inconsistency (MRIN)
نسخه آزمایشی Try out Version
بیگانه نهایی Ultimate Alienation
غیرجسورانه Unassertive
سازگاری نامتداول Uncommon Adjustment (K)
پرهیزکاری نامتداول Uncommon Virtues (L)
نوسان­های خُلقی غیرقابل کنترل Uncontrollable Mood Swings
گزارش تفریطی Under-Reporting
بدون نیت Unintentionality
انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا University of Minnesota Press
تفکر غیرواقعی Unrealistic Thinking
مفید بودن Usefulness
روایی یا عدم روایی پروتکل آزمون Valid or Invalid Protocol Test
مقیاس­های روایی Validity Scales
تناقض پاسخ­های متغیر Variable Responses Inconsistency (VRIN)
کتاب­های مرجع متنوع روانپزشکی Various Textbooks of Psychiatry
مدل آسیب­شناسی Vulnerability Model