+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

سیاهه شخصیتی هوگان 

سنجش شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد این سنجش در بین سازمانهای نظامی از مقبولیت و کاربرد فراوان برخوردار است. این سنجش دارای گزینه های پاسخ بلی/خیر است که در اصل به منظور انتخاب کارکنان، سنجش فردی، و تصمیمات مربوط به مشاغل طراحی شده است.

۷ مقیاس بر طبق دیدگاه هوگان در عملکرد مدیریتی افراد

سه بخش اصلی هوگان

سیاهه شخصیتی هوگان
(Hogan Personality Inventory(HPI))
این ابزار ابعاد روشن و معمولی شخصیت افراد را پیش‌بینی کرده و نحوه تعامل فرد با دیگران در شرایط طبیعی را توصیف می‌کند. این ابزار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه کار کردن، نحوه رهبری کردن و میزان موفقیت افراد در مشاغل فراهم کرده و برای مقاصد مختلفی همچون جذب و استخدام کارکنان یا توسعه آن‌ها به کار گرفته شود. این ابزار نخستین و حداقلی‌ترین ابزار شرکت هوگان به شمار می‌رود.

سیاهه انگیزه‌ها، ارزش‌ها و ترجیحات
(Motives, Values, Preferences Inventory(MVPI))
این ابزار لایه درونی‌تر شخصیت افراد را که عبارتست از اهداف کلیدی، ارزش‌ها، محرک‌ها و علایق آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد. این ویژگی‌ها مشخص می‌کنند که اهداف و فعالیت‌های مطلوب فرد که برای آن‌ها تلاش می‌کنند چه مواردی هستند. با آگاهی از این ویژگی‌ها می‌توان متوجه شد که چه اقداماتی به فرد برای موفقیت انگیزه داده و در چه مشاغل و محیط کاری فرد بیشترین بهره‌وری را دارد.

پیمایش توسعه‌ای هوگان
(Hogan Development Survey(HDS))
این ابزار ابعاد تاریک شخصیت افراد را پیش‌بینی کرده و کیفیت رفتارهای افراد در شرایط پرفشار را مشخص می‌کند؛ این ویژگی‌ها می‌تواند به روابط افراد با دیگران و تصویر آن‌ها نزد دیگران صدمه زده و مسیر موفقیت افراد را با چالش روبرو سازد. با ارزیابی ابعاد تاریک شخصیت افراد می‌توان نسبت به ریسک‌های عملکردی افراد، پیش از این که این ریسک‌ها باعث بروز مشکل شوند، آگاهی پیدا کرد.