+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

معرفی ابزار سنجش MMPI2RF

روی هر مقیاس Click کنید.

نارسایی / بدکارکردی تفکر
ناسازگاری هیجانی / بدکارکردی هیجانی/ درونی­ سازی ­کردن
نارسایی یا بدکارکردی رفتاری/ برونی سازی کردن

روی هر مقیاس Click کنید.

ستیزه گری / پرخاشگری [Aggressiveness] (AGGR)
بی قیدی [Disconstraint] (DISC)
درون گرایی / هیجان مثبت پایین[Introversion/Low Positive Emotionality] (INTR)
هیجان منفی / روان­رنجور گرایی / روان نژندی [Negative Emotionality/Neuroticism] (NEGE)
روان­پریشی گرایی[Psychoticism] (PSYC)

روی هر مقیاس Click کنید.

علایق زیبایی­شناختی- ادبی[Aesthetic-Literary Interests] (AES)
علایق مکانیکی- فیزیکی / جسمانی [Mechanical-Physical Interests] (MEC)

روی هر مقیاس Click کنید.

برانگیختگی / هیجان پذیری [Activation] (ACT)
پرخاشگری[Aggression] (AGG)
مشکلات سلوک نوجوانی[Juvenile Conduct Problems] (JCP)
سوء مصرف مواد[Substance Abuse] (SUB)

روی هر مقیاس Click کنید.

ناهمسانی پاسخ های متفاوت / متغیر
ناهمسانی پاسخ های واقعی / همتا
دروغ / فضیلت (پرهیزگاری) غیر متداول / گزارش دهی تفریطی / خوب نمایی
حالت دفاعی داشتن / گزارش دهی تفریطی / سازگاری نامتداول
گزارش دهی (افراطی) جسمانی / کمیابی
کمیابی آسیب شناختی / بررسی پاسخ های نامتداول آسیب شناسی روانی / سایکولوژیکال
کمیابی بدنی / بررسی پاسخ های نامتداول زیست شناختی، جسمانی و پزشکی
مقیاس وانمود بد / بررسی پاسخ های نامتداول همزمان عوارض زیست شناختی و روانشناختی

روی هر مقیاس Click کنید.

آمادگی خشم / استعداد خشم [Anger Proneness] (ANP)
اضطراب[Anxiety] (AXY)
ترس های محدود کننده رفتار[Behaviour-Restricting Fears] (BRF)
ترس­ های خاص چندگانه [Multiple Specific Fears] (MSF)
فشار روانی / استرس و نگرانی[Stress/Worry] (STW)
بی کفایتی / ناکارآمدی [Inefficancy] (NFC)
خودتردیدی / شک به خود [Self-Doubt] (SFD)
ناامیدی و درماندگی[Helplessness/Hopelessness] (HLP)
افکار مرگ / خودکشی­گرایی[Suicidal/Death Ideation] (SUI)

روی هر مقیاس Click کنید.

ضعف روحیه
شکایات جسمانی / شِکوِه های بدنی در زمینه عوارض پزشکی (به جای Hs در mmpi2)
هیجانات مثبت پایین (به جای D در mmpi2)
بدبینی به بشریت (با سوءظن اشتباه نشود). (به جای Hy در mmpi2)
رفتار ضد اجتماعی (به جای Pd در mmpi2)
عقاید گزند و آزار (آسیب) / احساس تعقیب (به جای Pa در mmpi2)
هیجان منفی مختل کننده (به جای Pt در mmpi2)
تجارب عجیب و غریب (به جای Sc در mmpi2)
فعالیت هیپومانیک / برانگیختگی شیدایی (به جای Ma در mmpi2)

روی هر مقیاس Click کنید.

شکایات / شکوه های شناختی[Cognitive Complaints] (COG)
شکوه­های گوارشی / معده / روده [Gastrointestinal Complaints](GIC)
شکوه­های سر درد[Head Pain Complaints] (HPC)
کسالت / احساس کلی ضعف جسمانی / سلامتی کم [Malaise] (MLS)
شکایات / شکوه های عصب شناختی[Neurological Complaints] (NUC)

روی هر مقیاس Click کنید.

عدم پیوندجویی[Disaffiliativeness] (DSF)
مشکلات خانوادگی[Family Problems] (FML)
منفعل گرایی / انفعال در روابط بین فردی[Interpersonal Passivity] (IPP)
اجتناب اجتماعی[Social Avoidance] (SAV)
کمرویی[Shyness] (SHY)
مقیاس های mmpi2rf

ادامه مطلب مقیاس ها...

مقیاس های mmpi2rf

_______________________________

 1. ناهمسانی پاسخ های متفاوت / متغیر
 2. ناهمسانی پاسخ های واقعی / همتا
 3. دروغ / فضیلت (پرهیزگاری) غیر متداول / گزارش دهی تفریطی / خوب نمایی
 4. حالت دفاعی داشتن / گزارش دهی تفریطی / سازگاری نامتداول
 5. گزارش دهی (افراطی) جسمانی / کمیابی
 6. کمیابی آسیب شناختی / بررسی پاسخ های نامتداول آسیب شناسی روانی / سایکولوژیکال
 7. کمیابی بدنی / بررسی پاسخ های نامتداول زیست شناختی، جسمانی و پزشکی
 8. مقیاس وانمود بد / بررسی پاسخ های نامتداول همزمان عوارض زیست شناختی و روانشناختی
 9. ضعف روحیه
 10. شکایات جسمانی / شِکوِه های بدنی در زمینه عوارض پزشکی به جای Hs در mmpi2
 11. هیجانات مثبت پایین به جای D در mmpi2
 12. بدبینی به بشریت (با سوءظن اشتباه نشود) به جای Hy در mmpi2
 13. رفتار ضد اجتماعی به جای Pd در mmpi2
 14. عقاید گزند و آزار (آسیب) / احساس تعقیب به جای Pa در mmpi2
 15. هیجان منفی مختل کننده به جای Pt در mmpi2
 16. تجارب عجیب و غریب به جای Sc در mmpi2
 17. فعالیت هیپومانیک / برانگیختگی شیدایی به جای Ma در mmpi2
 18. ناسازگاری هیجانی / بدکارکردی هیجانی/ درونی­ سازی­کردن
 19. نارسایی / بدکارکردی تفکر
 20. نارسایی یا بدکارکردی رفتاری/ برونی سازی کردن
 21. بی کفایتی / ناکارآمدی
 22. خودتردیدی / شک به خود
 23. ناامیدی و درماندگی
 24. افکار مرگ / خودکشی ­گرایی
 25. ترس­ های خاص چندگانه
 26. ترس های محدود کننده رفتار
 27. آمادگی خشم / استعداد خشم
 28. اضطراب
 29. فشار روانی / استرس و نگرانی
 30. سوء مصرف مواد
 31. مشکلات سلوک نوجوانی
 32. برانگیختگی / هیجان پذیری
 33. پرخاشگری
 34. اجتناب اجتماعی
 35. انفعال گرایی / انفعال در روابط بین فردی
 36. مشکلات خانوادگی
 37. کم رویی
 38. عدم پیوندجویی
 39. علایق مکانیکی- فیزیکی / جسمانی
 40. علایق زیبایی­شناختی- ادبی
 41. شکایات / شِکوِه های شناختی
 42. شکایات / شِکوِه های عصب شناختی
 43. شِکوِه های سر درد
 44. شِکوِه های گوارشی / معده / روده
 45. کسالت / احساس کلی ضعف جسمانی / سلامتی کم
 46. ستیزه گری / پرخاشگری
 47. بی قیدی
 48. درون گرایی / هیجان مثبت پایین
 49. هیجان منفی / روان­ رنجور گرایی / روان نژندی
 50. روان­ پریشی گرایی

تلگن و بن­ پورات (۲۰۰۸)، عنوان می­ کنند که MMPI-2RF یک سیاهه شخصیتی است که دارای طیف وسیعی بوده که بر مبنای بازنگری در دو اصل؛ سازه­ محور و داده­ محور، از MMPI-2 تدوین شده

ادامه مطلب تلگن و بن پورات ...

تلگن و بن­ پورات (۲۰۰۸)، عنوان می­ کنند که MMPI-2RF یک سیاهه شخصیتی است که دارای طیف وسیعی بوده که بر مبنای بازنگری در دو اصل؛ سازه­ محور و داده­ محور، از MMPI-2 تدوین شده است. این دو دانشمند، اعتقاد دارند که هدف اصلی MMPI-2RF، استفاده از مخزن سؤال­ های MMPI-2 در زمینه­ های بالینی است تا علاوه بر این که از لحاظ روان سنجی دارای شاخص­ های اندازه ­گیری مناسبی باشند، توانمندی سودمندی را نیز در زمینه­ های شناسایی آسیب­ شناسی روانی به نمایش بگذارند.

منبع اطلاعات این صفحه: کامکاری، کامبیز. شکرزاده، شهره، ارزیابی ویژگی های شخصیت. ۱۳۹۶، علوم تحقیقات.

فُرم بازسازی­ شده سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2RF)،  ابزار سنجشی است که در حیطه­ های وسیع به کار می­ رود.

ادامه مطلب فرم بازسازی شده ...

فُرم بازسازی­ شده سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2RF)،  ابزار سنجشی است که در حیطه­ های وسیع به کار می­رود و با استفاده از بازنگری داده ­محور[۱] و سازه­ محور[۲] از MMPI-2 به دست آمده است. هدف اصلی این بازنگری، ارائه مقیاس ­های اصلی از مخزن سؤال ­های MMPI-2 بود تا علاوه بر این که از لحاظ بالینی دارای اهمیت باشند، از  لحاظ روان سنجی نیز به­ عنوان شاخص­ های مطلوب شناخته شوند. در راستای شناخت جامع از MMPI-2RF، باید مراحل تکاملی و سیر تکوینی این ابزار را با تأکید بر نسخه ­های متوالی MMPI در نظر گرفت. تلگن، پس از تجربه موفقی که در زمینه بازسازی مقیاس­ های بالینی MMPI-2RC به دست آورده بود، سؤال ­های MMPI-2 را به ۳۳۸ سؤال تقلیل داد و ۵۰ مقیاس را تدوین کرد. این تحول قابل توجه که به وسیله آکه تلگن، یوسف بن­ پورات، جان مک­ نالتی[۳]، پاول آربیسی[۴]، گراهام و کائمر صورت گرفت، باعث شد تا تمامی مقیاس­ های بالینی با ساختارسازی مجدد در نسخه MMPI-2RC تحت­ عنوان MMPI-2RF منتشر شود. مفهوم ­سازی نوین در آسیب­شناسی روانی با تدوین نظام ­های طبقه ­بندی اختلالات روانی مرتبط است و از ادبیات مرتبط با آسیب­ شناسی روانی در علوم روان پزشکی و روان شناسی تأثیر می­ گیرد. با تحولات در زمینه مفاهیم آسیب ­شناسی روانی در علوم پیشرفته روان پزشکی، روان شناسی بالینی، روان شناسی مشاوره و از همه مهم تر آسیب ­شناسی روانی، باید طیف وسیع ­تر و کاملاً متفاوتی را برای MMPI-2RF در مقایسه با نسخه اصلی MMPI در نظر گرفت. از این ­رو، مفهوم ­پردازی نوین، نظریه ­های معتبر و رویکردهای جدید با تجربه­های متخصصان در روان شناسی بالینی و روان پزشکی تلفیق گردید و چارچوب استواری برای تجارب بالینی ایجاد شد. تجارب بالینی روان پزشکان، روانشناسان بالینی، مشاوران و حتی متخصصین سنجش روانشناختی با رویکرد درمانی، بسیار حائز اهمیت است و می­ تواند به بازسازی سؤال ­ها، حیطه ­ها و مقیاس­ های گوناگون منجر شود. دامنه وسیع، دقیق و سنّت کمی ­نگر فرایند روش ­شناختی در تدوین MMPI-2RF با بهره­ گیری از نظریه ­های پیشرفته روان سنجی پیگیری شد و از این طریق ابزار طلایی روان شناختی، در حیطه ­های آسیب ­شناسی روانی، به جهانیان معرفی گردید. با توجه به این که در عوامل مفهومی، به نظریه ­پردازی و شاخص ­سازی مرتبط با نظام­ های نوین طبقه­ بندی اختلالات روانی تأکید می ­شود و از آن جایی که در عوامل تجربی و همسانی یافته­ های تجربی به آزمون و تجارب بالینی توجه می­ ­گردد، باید شکاف بین این دو عامل توسط عوامل روش ­شناختی مرتفع شده و از این طریق، تحلیل­ های کمی و کیفی برای توسعه نظریه­ های آسیب ­شناسی روانی به کار گرفته شود تا خلق ابزارهای پیشرفته سنجش روان شناختی در رویکرد درمانی صورت پذیرد.

تلگن و بن­ پورات (۲۰۰۸)، عنوان می­ کنند که MMPI-2RF یک سیاهه شخصیتی است که دارای طیف وسیع بوده و بر مبنای بازنگری دو اصل سازه­ محور و داده­ محور، از MMPI-2 تدوین شده است. این افراد، اعتقاد دارند که هدف اصلی MMPI-2RF، استفاده از مخزن سؤال­ های MMPI-2 در زمینه­ های بالینی است تا علاوه بر این که از لحاظ روان سنجی دارای شاخص­ های اندازه ­گیری مناسبی باشند، توانمندی سودمندی را نیز در زمینه­ های شناسایی آسیب­ شناسی روانی به نمایش گذارد.

مقیاس کل ­نگر، حیطه­ های وسیعی از نارسایی[۵] را در زمینه ­های هیجانی- درونی ­سازی، تفکر و رفتاری – برونی­ سازی نشان می­ دهد که تحت ­عنوان مقیاس­ های درجه یک یا مقیاس ­های سطح بالاتر[۶]، شناخته می ­شوند. با توجه به اصول و مبانی روان سنجی، تدوین مخزن سؤال ­های مرتبط با آسیب ­شناسی روانی عمده و پس از آن، انتخاب هر سؤال برای شناسایی یک گروه ویژه بالینی بر مبنای روایی تفکیکی، اقدام مناسبی نیست و هرگز نباید سیاست انتخاب یک سؤال برای سنجش سازه هدف را به این شکل صورت داد. روش هته ­وی و مک­ کین ­لی در تدوین سؤال­ های MMPI که با تجربه­ گرایی افراطی هماهنگ است، به­ عنوان سؤال­ های تمیزدهنده[۷] نیز شناخته می­ شوند. این روش، مشکلات فراوانی را به وجود آورد که موجبات شکل­ گیری مقیاس ­های انباشته و همبستگی درونی[۸] بالا برای مقیاس ­های درونی گردید. هر چند که در تدوین MMPI باید به یک برافراشتگی تأکید می ­شد ولی همبستگی درونی بین عوامل، این وضعیت را خدشه ­دار کرد و بی­ علت نبود که در تفسیر نیمرخ بالینی با MMPI-2، به برافراشتگی دو نقطه ­ای تأکید شده است. از دیگر عواملی که موجبات همبستگی درونی بین مقیاس ­های بالینی را ایجاد کرد، همپوشی زیاد سؤال­ ها[۹] در مقیاس­های متفاوت می ­باشد که یک سؤال در چندین مقیاس بالینی مشاهده می­ شود. برای مثال، بیش از ۲۵ درصد سؤال­ های مقیاس بالینی «افسردگی» با «ضعف روانی» مشترک بود که موجب تشدید انباشتگی همبستگی درونی و مقیاس­ های بالینی می گردید.

[۱]– Data Oriented, [۲]– Construct Oriented, [3]– John MCNulty, [۴]– Paul Arbisi, [۵]– Dysfunction, [۶]– Higher-Order Scales, [۷]– Discriminating Items, [۸]– Internal Correlation, [۹]– Extensive Items Overlap

پس از انتشار نسخه اصلی MMPI در سال ۱۹۴۳، بازنگری عمیقی برای تدوین نسخه نوین این ابزار به وسیله گروهی از کارشناسان متخصص در حیطه‌های سنجش آسیب‌شناسی روانی صورت گرفت.

ادامه مطلب پس از انتشار نسخه ...

پس از انتشار نسخه اصلی MMPI در سال ۱۹۴۳، بازنگری عمیقی برای تدوین نسخه نوین این ابزار به وسیله گروهی از کارشناسان متخصص در حیطه‌های سنجش آسیب‌شناسی روانی صورت گرفت و در سال ۱۹۸۹، نسخه دوم MMPI تحت­عنوان MMPI-2 به بازار ارائه گردید. این اقدام توسط جیمز نیل بوچر[۱]، گرانت دال‌ استروم[۲]، جان روبرت گراهام[۳]، آکه تلگن[۴] و بورلی کائمر[۵] صورت گرفت.

مشکلات فراوانی در زمینه نسخه اصلی MMPI وجود داشت؛ از این­رو، با استناد به یافته­ های پژوهشی، ضرورت بازنگری ملموس بود و باید بودجه­ بندی مناسبی برای استانداردسازی آن تخصیص می­ یافت. این وضعیت، به صورت واضح و روشن در سمپوزیوم سالیانه MMPI در سال ۱۹۷۰ مطرح گردید و به­ گونه ­ای رسمی به ضرورت استانداردسازی مجدد نسخه اصلی MMPI پرداخته شد.

به عللی، این اقدام خطیر نزدیک به ۱۰ سال به تعویق افتاد و مشکلات فراوانی را در راستای استفاده از نسخه اصلی MMPI در زمینه­ های بالینی ایجاد ­کرد. با این وجود، پس از انتشار مجدد نسخه اصلی در سال ۱۹۸۲، مسئولین انتشارات دانشگاه مینه ­سوتا تمایل فراوانی را برای بازنگری نسخه اصلیMMPI  که توسط مک ­کین­لی و هته ­وی تدوین شده بود، نشان دادند.

در سال ۱۹۸۲، «انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا» که ضرورت خاصی را برای بازنگری نسخه اصلی MMPI احساس نموده بود، با گروهی از کارشناسان حرفه‌ای در حیطه سنجش روانشناختی تلاش نمودند تا کمیته‌ای را برای استانداردسازی مجدد MMPI به تشکیل دادند. این افراد، با کسب توافق از مسئولین دانشگاه مینه‌سوتا، کمیته‌ای متشکل از چهار نفر را تشکیل دادند و به صورت رسمی، استانداردسازی نوین و بازنگری MMPI را برای اعضای این کمیته مطرح نمودند. تشکیل «کمیته طرح استانداردسازی مجدد» MMPI در سال ۱۹۸۲، با همت مسئولین انتشارات دانشگاه مینه‌سوتا انجام گرفت و مسئولیت خطیری را برای بوچر به‌عنوان رئیس این کمیته و همکارانش به وجود آورد.

بوچر، گرانت دالستروم، جان روبرت گراهام و آکه تلگن، به‌عنوان اعضای کمیته طرح «استانداردسازی MMPI»، تلاش نمودند تا بازنگری عمیقی را نسبت به نسخه اصلی MMPI صورت دهند و بنیادی استوار را برای تدوین سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2)، پس از آن سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا- نوجوان (MMPI-A) و سپس فُرم بازسازی ­شده سیاهه شخصیتی چندوجهی مینه ­سوتا-۲ (MMPI-2RF)، به وجود آورند.

[۱]– James Neal Butcher, [۲]– W.Grant Dahlstrom , [۳]– John Robert Graham , [۴]– Auke Tellegen, [۵]– Beverly Kaemmer