+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

مسابقه علمی (پاسخ های خود را ارسال کنید تا از امتیازات قابل توجهی برخوردار شوید.)

بدکارکردی جسمانی، بدکارکردی درونی سازی، بدکارکردی بیرونی سازی و آسیب های شخصیت در MMPI2RF گنجانده شده است.

 

راهنمایی پرسش شماره ۱

مسابقه چالشی شماره ۱: در MMPI2RF ، مثلث سه گانه اصلی: بدکارکردی تفکراتی (نظام تفکراتی)، بدکارکردی هیجانی (نظام هیجانی)، بدکارکردی رفتاری (نظام رفتاری)، آمده است. اگر شما می خواستید سنجشی دیگر از نظام (بدکارکردی) دیگری را در این سیاهه ارزیابی شخصیت بگنجانید؛ سنجش چه نظام روانی، بالینی یا شخصیت دیگری را پیشنهاد می دادید؟

طراح مسابقه: بهروز نقش

.درخواست خود را ارسال فرمایید

12 + 3 =