+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

امروزه متخصصین می دانند؛ ابزارهای دقیق سنجش سلامت روان (بهزیستی، شاخص های شایستگی فردی. آسیب شناسی و اختلالات روانی شخصیت) در خدمت تکمیل کارآیی ابزارهای قدرتمند تشخیصی (از قبیل مصاحبه های بالینی و سازمانی)، امری انکار ناپذیر بوده و با وجود رویکردهای نوین علمی در علوم روان شناختی و روان سنجی (از قبیل؛ نظریه قطب ها_طیف‏ مداری در تشخیص و درمان های روان شناختی و یا روان سنجی پویا) و فناوری اطلاعات، ضروری است که نگاهی عمیق به آن داشت

MMPI-3 (سیاهه چندوجهی شخصیت مینه سوتا – ۳) نسخه ۳۳۵ گویه ایی، ابزار ارزیابی جامع و کارآمدی است که از متغیرهای مرتبط بالینی با گویه ها، مقیاس ها و هنجارهای به روز شده طراحی شده است ‎( ۵۳ مقیاس). عرصه این ابزار (سیاهه سنجش) برای غربالگری افراد ۱۸ سال و بیشتر با سطح سواد بالاتر از دوره دبستان، در نظر گرفته شده است. این سیاهه
سنجش، تکمیلی جامع تر بر ابزار سنجش MMPI-2-RF است. برخی مقیاس های MMPI-2-RF ، حذف، برخی مقیاس ها جابجا شده و چند مقیاس نیز در ‎ MMPI-3‏ به جمع مقیاس ها افزوده شده است.

رویکردی چند وجهی(inventory)، به روز و تایید شده برای ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی و اختلالات مرتبط

۴۲ مقیاس ماهوی  ‎MMPI3‏ با یک ساختار سلسله مراتبی سه لایه مطابقت دارد که از بالا به ترتیب شامل سه مقیاس درجه بالاتر (H-O)، به عبارتی معیارهای اصلی نارسایی های روانی، در سطح میانی؛ هشت مقیاس بالینی بازسازی شده ‎(RC)‏ و در سطح سوم، ۲۶ مقیاس مشکل خاص ‎(SP)‏ معیارهای محدود کننده وجوه مرتبط با مقیاس های RC یا تکمیل کننده آن قرار دارد. این معیارها مکمل مقیاس های ‎PSY-5‏ هستند که نشان دهنده یک مدل تحقیقات  گسترده از آسیب شناسی شخصیت است.

راهنمای دریافت نمونه فایل های گزارشات سنجش MMPI3

گزارشات مدیران منابع و سرمایه انسانی سازمان ها

گزارش ویژگی های روانی و رفتاری تولید شده مخصوص مدیران منابع و سرمایه انسانی سازمان ها است که رویکرد آنان در قبال آزمودنی ارائه خدماتی از قبیل استخدام /گزینش / پایش و یا انواع غربالگری های سازمانی، شغلی و صنفی است.

فایل این گزارش را آزمودنی نمی تواند به طور مستقیم دانلود کند و بایستی آن را مدیر منابع انسانی سازمان متبوع از طریق پنل سازمانی در سامانه دریافت کند.

‎(برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.)

گزارش مشروح بالینی آزمودنی “ویژه متخصصین”

این گزارش با عنوان “گزارش تفصیلی”، مشروح تفسیر نیمرخ های آزمودنی بوده و بعضا تا ۵۰ صفحه گزارش متنی را شامل می شود.این گزارش در چند لایه تشخیص، تفسیر، موارد تجربه شده، ملاحظات تشخیصی و رویکرد درمانی به متخصص درمانگر برای تشخیص دقیق و انتخاب رویکرد درمانی کمک می کند.

فایل این گزارش را آزمودنی نمی تواند به طور مستقیم دانلود کند و بایستی متخصص / درمانگر مورد اعتماد وی آن را از طریق پنل متخصصان در سامانه دریافت کند.

(برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.)

دسترسی به گزارش سلامت و نیمرخ های روانی شخصیت

دسترسی مستقیم آزمودنی به نیمرخ های (نمودار۔گزارش) مقیاس هایی که به صورت بنیادین وضعیت روان و شخصیت آزمودنی را اندازه گیری کرده است. این گزارش با عنوان ”نمودار۔گزارش ارزیابی مقیاس های روان شناختی” بلافاصله پس از اتمام سنجش به صورت فایل با دامنه ‎Pdf ‏ در سامانه و در پنل آزمودنی قابل دانلود خواهد بود.توصیه می شود آزمودنی در حفظ این گزارش توجه لازم را داشته باشد.دسترسی مستقیم آزمودنی به گزارش سلامت با عنوان “گزارش بهداشت و سلامت روان” شامل ‎ ۴۰‏ ویژگی روان و شخصیت آزمودنی که در دو حوزه سلامت و نیازمند توجه بر اساس سنجش MMPI-3 مراجع تولید می شود.