+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

ثبت نام سازمان ها

سازمان هایی که خارج از کشور ایران هستند، در صورت عدم دسترسی به شماره موبایل با پیش شماره کشوری ۹۸+ برای رمز عبور ملزم به درج ایمیل هستند.

لطفا توجه داشته باشید که فایل روزنامه رسمی باید در یکی از فرمت های pdf, doc یا docx و همچنین حجم آن کمتر از 1 مگابایت باشد.