+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

قیمت کتاب:

 

300/000تومان

مشخصات کتاب:

نویسندگان: آقای دکتر بهروز نقش و

ییییییییییییییییی خانم دکترناهیده عرفانی راد

شابک: ۱-۲۵۰۶-۰۰-۶۲۲-۹۷۸

تعداد صفحه:۲۷۲

ناشرمولف

۰۲۱-۸۸۱۷۸۲۷۵

edu@yekdel.com

کتاب کانون های ارزیابی نوین ابزار و فناوری های نوین

کانون های ارزیابی و توسعه نوین، ابزارهای سنجش و فناوری نوین:

 • غربالگری، ارزیابی و توسعه شاخص های شایستگی
 • رویکردی نوین به ارزیابی شایستگی در سازمان
 • بارویکرد بهزیستی، سلامت فردی و بهره وری شغلی
 • تحلیل داده مبتنی بر راه اندازی هاب منابع انسانی 
 • مبتنی بر هوش تجاری و چشم انداز هوش  مصنوعی

سرفصل مطالبی که در این کتاب می خوانید:

پیشگفتار

گفتار مولفان و پژوهشگران

بخش یک

 • فقر داده در منابع انسانی
 • امنیت داده در منابع انسانی
 • مدل پارادایم کدگذاری محوری شفافیت سازمانی

بخش دو

 • سند شایستگی در کانون های ارزیابی
 • کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی ها
 • مصادیق رفتاری شاخص های شایستگی

بخش سه

 • دستورالعمل (راهنمای) عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران
 • دستورالعمل (راهنمای) تخصصی برای اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران

بخش چهار

 • آئین نامه پذیرش ارزیابی شونده های کانون ارزیابی و توسعه مدیران

بخش پنج

 • ابزارهای غربالگری در کانون های ارزیابی و توسعه مدیران
 • شرحی بر تمرین ها و وظایف عملی
 •  بازخوردها و تقویت عملکرد

بخش شش

 • ابزارهای سنجش و غربالگری نوین
 • معیار پیشرفته از شخصیت، بر اساس مدل پنج عاملی (FFM)
 • شخصیت و شهرت
 • ابزارهای سنجش و غربالگری نوین
 • شاخص های بنیادین روان و شخصیت
 • سیاهه غربالگری تطبیق شغل و شخصیت هوگان HPI
 • تحلیل مشاغل
 • تدوین شایستگی های شغلی
 • استاندارد EEOC
 • ماتریس شایستگی شغل
 • گروه های شغلی کلان ۴ گانه با ۳۲ زیر شاخص
 • آزمون های برون فکن Projection
 • نمونه راستی آزمایی برخی شاخص های شایستگی در مصاحبه
 • نمونه راستی آزمایی شاخص شایستگی مشتری مداری
 • نمونه گزارش های مکانیزه توسط سامانه هوشمند یکدل
دکتر بهروز نقش

دکتر ناهیده عرفانی راد

 

کتاب کانون های ارزیابی نوین ابزار و فناوری های نوین

قیمت کتاب:

300/000تومان

مشخصات کتاب:

نویسندگان: آقای دکتر بهروز نقش و

خانم دکترناهیده عرفانی راد

شابک: ۱-۲۵۰۶-۰۰-۶۲۲-۹۷۸

تعداد صفحه:۲۷۲

ناشرمولف

۰۲۱-۸۸۱۷۸۲۷۵

edu@yekdel.com

کانون های ارزیابی و توسعه نوین، ابزارهای سنجش و فناوری نوین:

 • غربالگری، ارزیابی و توسعه شاخص های شایستگی
 • رویکردی نوین به ارزیابی شایستگی در سازمان
 • بارویکرد بهزیستی، سلامت فردی و بهره وری شغلی
 • تحلیل داده مبتنی بر راه اندازی هاب منابع انسانی 
 • مبتنی بر هوش تجاری و چشم انداز هوش  مصنوعی

سرفصل مطالبی که در این کتاب می خوانید:

پیشگفتار

گفتار مولفان و پژوهشگران

بخش یک

 • فقر داده در منابع انسانی
 • امنیت داده در منابع انسانی
 • مدل پارادایم کدگذاری محوری شفافیت سازمانی

بخش دو

 • سند شایستگی در کانون های ارزیابی
 • کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی ها
 • مصادیق رفتاری شاخص های شایستگی

بخش سه

 • دستورالعمل (راهنمای) عمومی اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران
 • دستورالعمل (راهنمای) تخصصی برای اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران

بخش چهار

 • آئین نامه پذیرش ارزیابی شونده های کانون ارزیابی و توسعه مدیران

بخش پنج

 • ابزارهای غربالگری در کانون های ارزیابی و توسعه مدیران
 • شرحی بر تمرین ها و وظایف عملی
 •  بازخوردها و تقویت عملکرد

بخش شش

 • ابزارهای سنجش و غربالگری نوین
 • معیار پیشرفته از شخصیت، بر اساس مدل پنج عاملی (FFM)
 • شخصیت و شهرت
 • ابزارهای سنجش و غربالگری نوین
 • شاخص های بنیادین روان و شخصیت
 • سیاهه غربالگری تطبیق شغل و شخصیت هوگان HPI
 • تحلیل مشاغل
 • تدوین شایستگی های شغلی
 • استاندارد EEOC
 • ماتریس شایستگی شغل
 • گروه های شغلی کلان ۴ گانه با ۳۲ زیر شاخص
 • آزمون های برون فکن Projection
 • نمونه راستی آزمایی برخی شاخص های شایستگی در مصاحبه
 • نمونه راستی آزمایی شاخص شایستگی مشتری مداری
 • نمونه گزارش های مکانیزه توسط سامانه هوشمند یکدل
دکتر بهروز نقش

دکتر ناهیده عرفانی راد