+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

قیمت محصول:

 

 

1/000/000تومان

این دوره شامل:

طراح: دکتر بهروز نقش

 طلق شفاف (ترنسپرنسی _ برگه های شفاف خاص) لمینت شده

تعداد: ۶ عدد

سطح تحصیلات: حداقل لیسانس مرتبط

تهیه وسیله کمک تشخصی و کمک آموزشی (طلق) مقیاس های پروفایل

سنجش  MMPI 3

 

۰۲۱-۸۸۱۷۸۲۷۵

edu@yekdel.com

وسیله کمک تشخصی و کمک آموزشی (طلق) مقیاس های پروفایل سنجش MMPI_3

این ابزار به صورت ۶ طلق شفاف (ترنسپرنسی _ برگه های شفاف خاص) لمینت شده می باشد.
متخصص آموزش دیده با انطباق دادن هر برگه شفاف روی برگه متناظر هم شماره اش از گزارش پروفایل و نمودار مقیاس های MMPI_3 می تواند تشخیص سریعی از وضعیت هریک از ۵۲ مقیاس سنجش آزمودنی را به دست بیاورد.

این ابزار کارآ بوده و مبتنی بر خط برش های هر مقیاس به طور بسیار دقیقی طراحی و تولید شده است.

نحوه انطباق طلق ها با برگه متناظر بسیار ساده است.
برای انطباق بایستی نقاط امتیاز مقیاس ها در پروفایل را درست وسط شیار هر نوار متناظر تنظیم کرد و پایین و بالای هر نوار رنگی را با خطوط پایینی (۲۰) و بالایی (۱۲۰) آن مقیاس تنظیم کرد.

نتیجه: نقطه تعیین شده در پروفایل چاپ شده، در ناحیه رنگی طلق مشخص کننده وضعیت مقیاس است.

🔵 ناحیه آبی: بهداشت و سلامت روان
🟢 ناحیه سبز: عدم آسیب روانی و شخصیت
🟡 ناحیه زرد: آسیب خفیف روانی/شخصیت
🟠 ناحیه قرمز روشن: آسیب شدید روانی/شخصیت
🔴 ناحیه قرمز پر رنگ: اختلال مرتبط با آن مقیاس

نکته مهم: این ابزار برای تشخیص سریع است و درمانگر را بی نیاز از گزارش های بهداشت و سلامت روان، بالینی تفصیلی و سازمانی نمی کند.

دکتر بهروز نقش

 

وسیله کمک تشخصی و کمک آموزشی (طلق) مقیاس های پروفایل سنجش MMPI_3

قیمت محصول:

1/000/000تومان

این دوره شامل:

طراح: دکتر بهروز نقش

 طلق شفاف (ترنسپرنسی _ برگه های شفاف خاص) لمینت شده

تعداد: ۶ عدد

سطح تحصیلات: حداقل لیسانس مرتبط

تهیه وسیله کمک تشخصی و کمک آموزشی (طلق) مقیاس های پروفایل

سنجش  MMPI 3

 

۰۲۱-۸۸۱۷۸۲۷۵

edu@yekdel.com

این ابزار به صورت ۶ طلق شفاف (ترنسپرنسی _ برگه های شفاف خاص) لمینت شده می باشد.
متخصص آموزش دیده با انطباق دادن هر برگه شفاف روی برگه متناظر هم شماره اش از گزارش پروفایل و نمودار مقیاس های MMPI_3 می تواند تشخیص سریعی از وضعیت هریک از ۵۲ مقیاس سنجش آزمودنی را به دست بیاورد.

این ابزار کارآ بوده و مبتنی بر خط برش های هر مقیاس به طور بسیار دقیقی طراحی و تولید شده است.

نحوه انطباق طلق ها با برگه متناظر بسیار ساده است.
برای انطباق بایستی نقاط امتیاز مقیاس ها در پروفایل را درست وسط شیار هر نوار متناظر تنظیم کرد و پایین و بالای هر نوار رنگی را با خطوط پایینی (۲۰) و بالایی (۱۲۰) آن مقیاس تنظیم کرد.

نتیجه: نقطه تعیین شده در پروفایل چاپ شده، در ناحیه رنگی طلق مشخص کننده وضعیت مقیاس است.

🔵 ناحیه آبی: بهداشت و سلامت روان
🟢 ناحیه سبز: عدم آسیب روانی و شخصیت
🟡 ناحیه زرد: آسیب خفیف روانی/شخصیت
🟠 ناحیه قرمز روشن: آسیب شدید روانی/شخصیت
🔴 ناحیه قرمز پر رنگ: اختلال مرتبط با آن مقیاس

نکته مهم: این ابزار برای تشخیص سریع است و درمانگر را بی نیاز از گزارش های بهداشت و سلامت روان، بالینی تفصیلی و سازمانی نمی کند.

دکتر بهروز نقش