+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلالات شخصیت DSM-5 و مقیاس های MMPI-3 چه ارتباطی دارند؟

اختلالات شخصیت DSM-5 و مقیاس های MMPI-3 چه ارتباطی دارند؟

اختلالات شخصیت (PDs) همچنان یک مسئله جدی و فراگیر سلامت روان است. PD با اختلال در عملکرد شخصیت و  عملکرد بین فردی.مشخص می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳). میزان شیوع PD در نمونه های جامعه.جهانی حدود ۸٪ (وینسپر و همکاران،  ۲۰۱۹) و نمونه های.جامعه غربی حدود ۱۲٪...
اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟   اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD) یک الگوی رفتاری پایدار همراه با بازداری اجتماعی، احساس بی کفایتی و حساسیت به طرد شدن.است که باعث ایجاد مشکلاتی در موقعیت های کاری و روابط می‌شود.   این اختلال با کمرویی و حساسیت شدید نسبت به.انتقاد...