+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلال شخصیت وابسته (DPD) – MMPI-3

اختلال شخصیت وابسته (DPD) – MMPI-3

اختلال شخصیت وابسته (DPD) چیست؟   کارشناسان بهداشت روان شخصیت را به عنوان طرز تفکر، احساس و رفتار فرد توصیف می کنند. اختلال شخصیت بر نحوه تفکر یا عملکرد افراد تأثیر می گذارد و باعث می شود در طول زمان رفتار متفاوتی داشته باشند.   اختلال شخصیت وابسته (DPD) یکی...