+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
بی حوصلگی در مقابل شگفتی

بی حوصلگی در مقابل شگفتی

بی حوصلگی در مقابل شگفتی: حالات مغزی مخالف، احساسات ناسازگار   حشیش بر ناحیه‌ای از مغز که مسئول بی حوصلگی و شگفتی است تأثیر می گذارد. دو تجربه کسالت و شگفتی هرگز نمی توانند همزمان وجود داشته باشند. تحقیقات توضیح می دهد که چگونه هر کدام ممکن است از حالت های متضاد...