+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
۴ علت اساسی بی‌خوابی!

۴ علت اساسی بی‌خوابی!

معنای «بی‌خوابی» می‌تواند برای افراد مختلف، متفاوت باشد. برخی از افراد ممکن است به بیش از ۸ ساعت خواب نیاز داشته باشند تا احساس آرامش کنند در حالی که افراد دیگر ممکن است به خواب کمتری نیاز داشته باشند. همچنین طبیعی است که شب به شب تغییراتی در خواب داشته باشید و با...