+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
چرا خواب می‌بینیم و معنای خواب ما چیست؟

چرا خواب می‌بینیم و معنای خواب ما چیست؟

خواب دیدن و رویا پردازی   اینکه چرا انسان ها رویا می بینند، یکی از سوالات بزرگ علوم رفتاری است. در حال حاضر، بسیاری از محققان بر این باورند که رویاپردازی باعث تثبیت حافظه و تنظیم خلق و خو می شود، فرآیندی که کمی شبیه درمان یک شبه است. اما این مزیتی نیست که همه به...