+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
چگونه خودشفقتی را بیشتر پرورش دهیم؟

چگونه خودشفقتی را بیشتر پرورش دهیم؟

خودشفقتی یا عشق به خود ممکن است برای برخی افراد مفهومی بیگانه باشد. این امر به ویژه برای کسانی که در خانواده‌ای بدرفتار یا بی‌محبت بزرگ شده‌اند، جایی که ممکن است دلسوزی وجود نداشته باشد، صادق است.   خودشفقتی چیست؟   روانشناس کریستین نف اولین کسی بود که...
ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار

ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار

ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار   طرز فکری که به افراد ADHD امکان می دهد بدون فعال کردن مجدد سیستم تهدید، کارها را شروع کنید. یکی از نقاط قوت تنوع عصبی، مهارت در توانایی تفکر واگرا است. دو اصطلاح تفکر همگرا (یعنی یک راه حل تعریف شده برای یک مشکل) و...