+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
آیا بیشتر مردم دروغ می‌گویند؟

آیا بیشتر مردم دروغ می‌گویند؟

می‌خواهم سوالی ازشما بپرسم: در ۲۴ ساعت گذشته چند دروغ گفته اید؟ جواب دادید؟ حالا یک سوال دیگر وجود دارد: آیا پاسخ شما، با آنچه فکر می‌کنید دیگران در مورد رفتار دروغگویی خودشان می‌گویند، همتراز است؟ من نمی دانم پاسخ شما به سوال اول چیست. اما ما به طور کلی به آنچه...