+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی بخش مهمی از مدیریت افراد در فرهنگ کاری امروزی است. هم افزایی و رفتار بین افراد کارایی آن‌ها را تعیین می کند. یادگیری عمیق، درک چگونگی ارتباط کارکنان با یکدیگر را فراهم می سازد. سازگاری کارکنان برای بدون مشکل پیش رفتن کار امری حیاتی محسوب میشود. بدون...
رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی عبارت است از احساس و ادراک کارگر نسبت به کار خود و احساس خوبی که فرد در یک سازمان دارد. در رفتار سازمانی، رضایت شغلی یکی از متغیرهای مورد تحقیق در حوزه روانشناسی محیط کار است و با مسائل روانی-اجتماعی متعدد، دنیای در حال تغییر کار، عوامل سازمانی (از رهبری تا...