+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی عبارت است از احساس و ادراک کارگر نسبت به کار خود و احساس خوبی که فرد در یک سازمان دارد. در رفتار سازمانی، رضایت شغلی یکی از متغیرهای مورد تحقیق در حوزه روانشناسی محیط کار است و با مسائل روانی-اجتماعی متعدد، دنیای در حال تغییر کار، عوامل سازمانی (از رهبری تا...