+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
کارایی سازمان

کارایی سازمان

کارایی یک سازمان پیش بینی کننده میزان موفقیت یک سازمان در دراز مدت است. بدون شک پیشرفت و توسعه سریع سازمان ها که در سال های اخیر صورت گرفته، با افزایش استفاده از منابع کارایی سازمان‌ها را کاهش داده است. این یک نگرانی فزاینده است که کارایی و اقتصادی بودن به عنوان یک...
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی بخش مهمی از مدیریت افراد در فرهنگ کاری امروزی است. هم افزایی و رفتار بین افراد کارایی آن‌ها را تعیین می کند. یادگیری عمیق، درک چگونگی ارتباط کارکنان با یکدیگر را فراهم می سازد. سازگاری کارکنان برای بدون مشکل پیش رفتن کار امری حیاتی محسوب میشود. بدون...
رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی – MMPI-3

رضایت شغلی عبارت است از احساس و ادراک کارگر نسبت به کار خود و احساس خوبی که فرد در یک سازمان دارد. در رفتار سازمانی، رضایت شغلی یکی از متغیرهای مورد تحقیق در حوزه روانشناسی محیط کار است و با مسائل روانی-اجتماعی متعدد، دنیای در حال تغییر کار، عوامل سازمانی (از رهبری تا...