+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلالات شخصیت – MMPI-3

اختلالات شخصیت – MMPI-3

اختلالات شخصیت چیست؟ شخصیت، طرز تفکر، احساس و رفتاری است که فرد را از سایر افراد متمایز می کند. شخصیت یک فرد.تحت تأثیر تجربیات، محیط (محیط اطراف، موقعیت های زندگی) و ویژگی های موروثی است. شخصیت یک فرد معمولاً در طول زمان ثابت می ماند. اختلالات شخصیت شیوه ای از تفکر،...