+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟   اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD) یک الگوی رفتاری پایدار همراه با بازداری اجتماعی، احساس بی کفایتی و حساسیت به طرد شدن.است که باعث ایجاد مشکلاتی در موقعیت های کاری و روابط می‌شود.   این اختلال با کمرویی و حساسیت شدید نسبت به.انتقاد...