+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی بخش مهمی از مدیریت افراد در فرهنگ کاری امروزی است. هم افزایی و رفتار بین افراد کارایی آن‌ها را تعیین می کند. یادگیری عمیق، درک چگونگی ارتباط کارکنان با یکدیگر را فراهم می سازد. سازگاری کارکنان برای بدون مشکل پیش رفتن کار امری حیاتی محسوب میشود. بدون...