+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
کارایی سازمان

کارایی سازمان

کارایی یک سازمان پیش بینی کننده میزان موفقیت یک سازمان در دراز مدت است. بدون شک پیشرفت و توسعه سریع سازمان ها که در سال های اخیر صورت گرفته، با افزایش استفاده از منابع کارایی سازمان‌ها را کاهش داده است. این یک نگرانی فزاینده است که کارایی و اقتصادی بودن به عنوان یک...