+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

یادگیری ورزشی برای مغز   مغز نیز مانند تمام نواحی بدن در نهایت شروع به زوال می کند. قدرت و استقامت شما ممکن است در دهه ۲۰ سالگی به اوج خود برسد، اما ورزش منظم می تواند شما را تا دهه ۷۰ سالگی در شرایط بدنی عالی نگه دارد. با این حال، در نهایت حتی برای افرادی که از...