+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
هم ارزی روان سنجی نمرات مقیاس MMPI-3

هم ارزی روان سنجی نمرات مقیاس MMPI-3

ساختار MMPI-3   MMPI-3 دارای ۱۰ مقیاس اعتبار و ۴۲ مقیاس محتوایی مرتب شده به صورت سلسله مراتبی است که شامل هر دو نسخه اصلاح شده مقیاس های MMPI-2-RF موجود و معیارهای جدید توسعه یافته است. اطلاعات دقیق در مورد توسعه MMPI-3 در راهنمای فنی MMPI-3 ارائه شده است (بن...
استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی

استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی

استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی (قانونی) – شماره ۱   در این تحقیق، ما مراحل و تاریخچه تکامل ابزارهای MMPI را بررسی کرده.و مبانی تجربی استفاده از آن را با تاکید ویژه بر کاربرد تحقیقات MMPI2RF در ارزیابی‌های سلامت روان پزشکی قانونی (FMHAs) مد نظر قرار داده و...