+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
همدلی از هم‌زبانی بهتر است! – MMPI-3

همدلی از هم‌زبانی بهتر است! – MMPI-3

همدلی که به عنوان توانایی تشخیص احساسات دیگران تعریف می شود، پایه و اساس روابط انسانی با کیفیت را تشکیل می دهد. با این حال، اغلب به دلیل محدودیت های فرهنگی، ما قادر به بهره برداری از آن نیستیم. این موضوع در زمینه های مختلف اجتماعی، از شخصی گرفته تا حرفه ای صادق است....