+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
نکات مهم و اساسی پیش بینی مصاحبه استخدامی برای انتخاب کارکنان

نکات مهم و اساسی پیش بینی مصاحبه استخدامی برای انتخاب کارکنان

پیش‌بینی‌ها از هر نوعی می‌توانند پیچیده باشند و این در مورد پیش‌بینی روند استخدام افراد هم صادق است.مصاحبه استخدامی عوامل بسیاری وجود دارد که تلاش‌های استخدامی سازمان را به چالش می‌کشد که بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند، از قبیل؛ بی‌ثباتی اقتصادی؛ نوسانات سیاسی؛...