+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
دارو برای آلزایمر

دارو برای آلزایمر

   دارو آلزایمر Lecanemab امیدوارکننده است   تصور کنید پزشکتان به شما می گوید که به عنوان بخشی از چکاپ سالانه، اسکن مغزی برای شما تجویز می‌کند تا ببیند آیا پلاک های آمیلوئیدی که باعث بیماری آلزایمر می شوند وجود دارند یا خیر. اسکن نشان می دهد که شما پلاک ها...