+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
چطور با هرکسی مکالمه کنیم و ارتباطات عمیق بسازیم؟

چطور با هرکسی مکالمه کنیم و ارتباطات عمیق بسازیم؟

  جیران اخیراً به شهر جدیدی نقل مکان کرده است و احساس تنهایی می کند، اما پیدا کردن دوستان جدید برای او سخت به نظر می رسد. او آرزو می کند که راه آسان تری وجود داشته باشد. محسن قرارهای دوم خیلی کمی دارد. او از ملاقات با افراد جدید احساس ناراحتی می کند و نمی‌داند...