+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

ثبت نام سنجش

آزمودنی هایی که خارج از کشور ایران هستند، در صورت عدم دسترسی به شماره موبایل با پیش شماره کشوری ۹۸+ برای دریافت کد ۱۶ رقمی ثبت نام، ملزم به درج ایمیل هستند.